Jeśli po rozmowie zapadnie cisza

Osoby prowadzące rozmowy rekrutacyjne po kilku dniach już nie wiedzą, który kandydat co powiedział. Pamiętają jedynie własne emocje i wrażenie, jakie na nich wywarł ten czy ów. Dlatego musisz, na ile potrafisz, emocjonalnie zdominować spotkanie i zbudować relację. Chodzi o umiejętność użycia perswazji w pozytywnym sensie tego słowa. Dominację taką, że druga strona będzie za tobą podążać, nawet tego nie zauważając. Stanie się tak tylko wtedy, gdy pozytywnie odpowiesz na potrzeby drugiej strony.

Czytaj więcej

Jakich umiejętności pracodawca szuka najczęściej? – dalszy opis

Najlepsze odpowiedzi to takie, w których wykażesz, że jesteś osobą, która analizuje, myśli, zmienia swoje zachowanie, jest pełna pokory, optymistycznie nastawiona do życia i… może wykonywać podobne zadania samodzielnie. Pamiętaj, że rekrutacja i wdrożenie nowego pracownika do pracy kosztują i pracodawca traktuje je jak konieczną (acz niepożądaną)

Czytaj więcej

Jakich osób szukają pracodawcy?

Pewnego zimowego dnia, gdy zauważył, żc w korytarzu jest pełno biota naniesionego z zewnątrz, chwycił rnop i zaczął sprzątać. Do firmy stale przychodzą klienci i pan Krzysztof słusznie uznał, że nie wypada, by podłoga była brudna, jego troska wzbudziła jednak zdziwienie księgowej, zdaniem której nie musiał lego robić, ponieważ… szef już wyszedł i tego dnia na pewno nie wróci do firmy. Na laką uwagę pan Krzysztof nie mógł nie zareagować i postanowi! zadrwić z księgowej: „Wie pani, mam wrażenie, że to pani w coś wdepnęła. Strasznie śmierdzi. Nie chciałem jednak robić pani przykrości i dlatego sam sprzątam”. „Naprawdę? – zdziwiła się kobieta i zaczęta oglądać swoje buty. – Bardzo przepraszam, ale to musiał być chvba ktoś inny. Bardzo panu dziękuję, że pan wyciera podłogę '. „\”o coż, i tak niczego nie zrozumiała’’ – stwierdził pan Krzysztof. A ty – czy zrozumiałeś, dlaczego przytoczyliśmy właśnie tę historię?

Czytaj więcej

Jak rozpoznać nierzetelnego pracodawcę?

Zastanów się, jak rozpoznać niepokojące sygnały płynące ze strony potencjalnego pracodawcy. Jak duży kredyt zaufania dasz drugiej stronie? Kiedy się wycofać? To są pytania do ciebie – sam na nie musisz sobie odpowiedzieć.

Czytaj więcej

Informacje budzące obawy u pracodawcy

Rozstałeś się z poprzednim pracodawcą w konflikcie, mówisz o nim źle, emocje aż w tobie buzują – może to świadczyć o twojej niepoczytalności, a jak wiesz – z „wariatami” lepiej nie zaczynać.

Czytaj więcej

Indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych część 3

Zdecydowana większość osób aktualnie pracujących w szarej strefie stwierdziła, że wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy nie miałoby wpływu na ich decyzję o wykonywaniu pracy nierejestrowanej (82,5%), Także prawie połowa pracowników służb publicznych (47,4%) uznała, że takie działania nie miałyby żadnego znaczenia. Równocześnie prawie 40% spośród nich uznało, że obowiązek stawiennictwa w urzędzie pracy nawet 2-3 razy w miesiącu byłby dla nich już kłopotliwy. Warto także zauważyć, że zdaniem 25,3% badanych pracowników służb publicznych osoby wykonujące pracę nierejestrowaną w takiej sytuacji wyrejestrowałyby się z urzędu pracy. W badaniach jakościowych pojawiły się twierdzenia pracodawców, iż w sytuacji, gdyby działania urzędu pracy wobec wartościowego pracownika stały się kłopotliwe dla pracodawcy, zdecydowałby się on na rejestrację umowy z takim pracownikiem (minimalne wynagrodzenie, reszta płatna bez rejestracji). Uzyskane wyniki badań w tej kwestii wskazują, że powszechne „nękanie” bezrobotnych przez urzędy pracy nie przyniosłoby istotnego zmniejszenia liczby osób wykonujących pracę nierejestrowaną. Pozwalają one jednak na rekomendowanie, aby urzędy pracy dokonywały analizy bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy także pod kątem pracy nierejestrowanej i zwiększyły swoją aktywność (częstsze przedkładanie ofert, wzmocnienie współpracy ze służbami socjalnymi) wobec tych grup bezrobotnych, których profil wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo wykonywania pracy nierejestrowanej. Tego typu aktywność jest prostym sposobem zmniejszenia zakresu zadań urzędów, co w praktyce pozwala na poświęcenie większej ilości czasu i zaangażowania osobom, które autentycznie poszukują pracy rejestrowanej, a dla których, przy braku odpowiedniego wsparcia ze strony służb zatrudnienia, podjęcie pracy nierejestrowanej okazuje się jedynym sposobem na własne utrzymanie.

Czytaj więcej

Indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych część 2

Zdarza się, że osoby wykonujące pracę nierejestrowaną pozostają w pewnym momencie bez środków do życia. Tracą pracę i nawet jeśli są już zarejestrowane w urzędzie pracy, to najczęściej nie mają prawa do zasiłku. Często powodem utraty pracy jest długotrwała choroba lub istotne pogorszenie stanu zdrowia. Bywa, że osoba wykonująca pracę nierejestrowaną osiągnie wiek emerytalny, składa wniosek o emeryturę i wtedy dowiaduje się, że ma niewystarczający staż ubezpieczeniowy. Okazuje się jednak, że przypadki, kiedy takie osoby ujawniają fakt pracy nierejestrowanej, należą do rzadkości. Tymczasem w Japonii została wprowadzona zasada, że osoba zatrudniona bez rejestracji także może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, o ile złoży odpowiednie i wiarygodne doniesienie na swojego byłego pracodawcę. Takie przepisy pozwalają osłabić swoistą wspólnotę interesów pomiędzy pracodawcą i jego niezarejestrowanym pracownikiem. Wzorując się na tym przykładzie należałoby w Polsce stworzyć możliwość uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i do świadczeń z ZUS (zaliczenie stażu), jeśli pracownik na drodze administracyjnej lub sądowej udowodni, że był zatrudniony bez rejestracji – wraz z możliwością abolicji podatkowej. Ponieważ zdecydowana większość osób, którym jest oferowane to rozwiązanie, to osoby o niższych kwalifikacjach, mające często problemy z załatwieniem spraw o charakterze urzędowym, zasady działania urzędów pracy i ZUS w tym zakresie muszą być odpowiednio zmienione. Zainteresowany, zgłaszający się ze swoją sprawą, musi uzyskać odpowiednią poradę i pomoc, często być „prowadzony za rękę”. W administracji publicznej powinna w tym zakresie obowiązywać zasada „jednego okienka” – a więc informacja o złożonej skardze i o wynikach postępowania sprawdzającego powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych instytucji, w ramach rekomendowanego w dalszej części systemu monitoringu. Ponadto należy okresowo nagłaśniać medialnie ten obszar aktywności, aby informować pracujących w szarej strefie o ich uprawnieniach, a pracodawców ostrzegać o realnym zagrożeniu finansowym, jakim może być dla nich skarga złożona przez pracownika (w praktyce najczęściej przez byłego pracownika).

Czytaj więcej

Hobby część 2

Podajemy prawdziwe fragmenty z CV, które zapamiętała Ewa i które zrobiły na niej dobre wrażenie (tzn. życiorys został zapamiętany i kandydat został zaproszony na rozmowę):

Czytaj więcej

Działania podejmowane w Polsce przez władze publiczne

W niektórych krajach podejście do problematyki zatrudnienia nierejestrowa- nego jest dużo szersze – władze publiczne próbują regulować także formy pomocy sąsiedzkiej czy rodzinnej. W Polsce tego typu działania nie powinny być podejmowane w najbliższych latach. Nie należy więc ingerować w te formy, zatrudnienia, które nie wiążą się z obiegiem pieniądza, jak np. wzajemna pomoc sąsiedzka, nawet jeśli ma ona charakter bardziej zorganizowany niż spontaniczny (występująca przede wszystkim na wsi podczas natężenia prac polowych), zyskujące coraz większą popularność banki czasu, nieodpłatna pomoc uzyskiwana od dalekiej rodziny.

Czytaj więcej

Działania Państwowej Inspekcji Pracy część 2

Analizując podobne statystyki w sprawozdaniu PIP za 2004 r., należy podkreślić, że zarówno wystąpień, jak i wniosków, związanych z wykryciem naruszeń innych niż wymienione w ustawie, było mniej w porównaniu z 2003 r. W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali bowiem ogółem 64 tys. wystąpień, które zawierały 391,5 tys. wniosków. W tym udział wniosków dotyczących nieprawidłowości w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy – podobnie jak w roku poprzednim – był największy (39%). Można ponadto zauważyć, że udział ten zwiększył się o 1 pkt. proc., co może również oznaczać zwiększenie się skali pracy nierejestrowanej w Polsce.

Czytaj więcej

Sprzedaż spółek pozwala zarabiać

Spółka może dać niezły dochoód. Założyć spółkę może każda osoba, która chce prowadzić określoną działalność gospodarczą. Może ją prowadzić, zarabiać na niej, a następnie sprzedać taką spółkę z zyskiem. Jest to bardzo opłacalny sposób zyskania dochodu...

Czytaj więcej

Pożyczki dla zadłużonych – czy warto?

W Polsce żyje się nielekko, trudno jest zadbać o dobre wynagrodzenie – firmy oszczędzają na pracownikach i nie zabiegają o ich zadowolenie z pracy. O dobre zarobki jest trudno, dlatego coraz więcej osób zaciąga pożyczki, jedną po drugiej, a później boryka się z ich spłatą. Jest to trudna sytuacja życiowa, a niewiele osób stać na spłatę kilku zobowiązań, zaciągniętych jedno po drugim. O wiele lepiej skonsolidować kilka kredytów, czyli połączyć je w jedno i spłacać jedną, na dodatek niższą ratę.

Czytaj więcej