Efekty przeprowadzonych kontroli

Efektem przeprowadzonych w 2003 r. kontroli była legalizacja zatrudnienia 4679 pracowników. Odnosiło się to zatem do 59,1% wszystkich stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia. Nieco większe efekty przyniosły działania instytucji kontrolujących w zakresie podpisania umów o pracę. Ponad 62% osób, które pracowały bez podpisanej umowy o pracę, podpisało ją w ciągu okresu sprawozdawczego.

W 2004 r. legalizacja zatrudnienia objęła 5256 osób, co oznaczało, że znacząco zwiększyła się efektywność prowadzonych przez kontrolerów prac. Osoby te bowiem stanowiły około 70,6% wszystkich stwierdzonych naruszeń, związanych z zatrudnieniem nielegalnym. Natomiast efektywność postępowań w zakresie spowodowania podpisania umowy o pracę utrzymała się na poziomie porównywalnym z 2003 r. Ogółem instytucje kontrolujące spowodowały podpisanie umów o pracę przez 2692 osoby pracujące. Nie uległa w analizowanym roku struktura terytorialna, dotycząca zarówno skali legalizacji zatrudnienia, jak i spowodowania podpisania umów o pracę.

W 2005 r. na skutek przeprowadzonych kontroli legalne zatrudnienie zostało podjęte przez prawie 6 tys. osób. W porównaniu zatem z rokiem poprzednim efektywność przeprowadzonych kontroli była większa o prawie 20 pkt. proc. i wyniosła 88,9%. Nie można natomiast ocenić efektywności podpisywania umów o pracę, w związku z brakiem informacji o tym, jak ukształtowała się liczba osób zatrud-

– 264 niemych nielegalnie wyłącznie z tego powodu. Niemniej na pozytywne podkreślenie zasługuje zwiększanie efektywności prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia. Oznaczać to bowiem może zasadność prowadzenia tego rodzaju działań, które przede wszystkim mają za zadanie ochronę praw pracowniczych.

W 2006 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli legalne zatrudnienia podjęte zostało przez 6325 osób. Jest to 86,2% ogólnej liczby stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia. Efektywność postępowania kontrolnego była więc wysoka, jak w roku poprzednim i znacznie wyższa w porównaniu z latami 20032004. Jednocześnie zauważa się, że udział w legalizacji zatrudnienia liczby podpisanych umów o pracę zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2005 o 2,3 pkt. proc. Może to oznaczać, że legalizacja zatrudnienia odbywała się przede wszystkim za pośrednictwem zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub umowy ustnej między pracodawcą i pracownikiem. Mimo to wysoko, podobnie jak w poprzednim roku, należałoby ocenić skuteczność prowadzonych działań, co oznacza, że ich dalsze rozszerzenie może przyczynić się do ograniczenia zatrudnienia „na czarno” na polskim rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>