Faktoring

Operacje bankowe faktoring, zapoczątkowane przez banki amerykańskie, podjęły w latach sześćdziesiątych także banki europejskie. Polskie banki nie oferują jeszcze usług faktoringu, ale zalety takich operacji zapewne przyczynią się operacje faktoringu do wprowadzenia ich w przyszłości do naszej praktyki bankowej. Faktoring jest złożoną operacją bankową i może występować w różnych odmianach.

W standardowej postaci faktoring polega na przeniesieniu handlowych wierzytelności przedsiębiorstwa na bank (faktora), który równocześnie je zaliczkuje i podejmuje ryzyko ściągnięcia tych wierzytelności.

W usłudze faktoringu bank jako faktor może pełnić trzy funkcje: finansowania, przejęcia ryzyka i usługową. Jednak zakres, w jakim bank realizuje te funkcje, zależy od treści umowy zawieranej między zleceniodawcą (przedsiębiorstwem) a bankiem. Faktor może nabyć lub z wyprzedzeniem zaliczkować należności wierzyciela faktoring może być także formą kredytowania należności w cyklu rozliczeniowym. Gdy bank przejmuje ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością wierzyciela (funkcja del credere) faktoring nabiera cech zbliżonych do gwarancji. Funkcja usługowa polega na inkasowaniu należności, a bank dodatkowo może prowadzić ewidencję należności zleceniodawcy oraz wykonywać inne związane z tym czynności, między Innymi podejmując kroki egzekucyjne wobec niewypłacalnych dłużników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>