Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce podczas kontroli dokonywanych przez służby kontroli legalności zatrudnienia w latach 2003-2006 wykazywała tendencję spadkową – w 2006 r. w porównaniu z 2003 r. zmniejszyła się o 993 przypadki, a więc o 33,6% i wynosiła 1718. W latach 2003-2005 obserwowano jej stały spadek, natomiast w 2006 r. odnotowano nieznaczny wzrost. W 2005 r. służby kontroli legalności zatrudnienia wykryły 1680 przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce i w porównaniu z 2003 r. liczba tych przypadków była mniejsza o 38% (1031).

Analiza terytorialnego rozmieszczenia wykrytych przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców wykazała, że największe nasilenie tego zjawiska wystąpiło w regionie wschodnim. To tam w analizowanym okresie wykrywana była ponad połowa tego rodzaju przypadków. Ponadto w latach 2003-2006 region ten charakteryzował się występowaniem największej tendencji wzrostowej udziału stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców (odsetek wykrytych tego rodzaju przypadków wzrósł o 9,2 pkt. proc.). Największą tendencję spadkową udziału odnotowano w regionie południowo- zachodnim (spadek o 7 pkt. proc.)

Najczęściej przypadki nierejestrowanego zatrudniania cudzoziemców wykrywano podczas kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzanych w przedsiębiorstwach budowlanych i handlowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Jeśli zaś chodzi o firmy usługowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące pozostałe rodzaje działalności to najczęściej takie przypadki stwierdzano w województwie mazowieckim (tabela 2.3).

Stwierdzone przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców podczas kontroli legalności zatrudnienia według rodzajów działalności, regionów i województw w latacli 2005-2006

Wyszczególnienie Stwierdzone przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców podczas kontroli nielegalnego zatrudnienia w: budownictwie handlu działalności usługowej inne

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>