Najważniejsze prace domowe

Już obecnie wszystkie najważniejsze prace domowe, będące przedmiotem nierejestrówanego zatrudnienia (tj. sprzątanie wnętrz, opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi, usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny) mogą być prowadzone także w ramach działalności gospodarczej, na preferencyjnych warunkach podatkowych (karta podatkowa). Ta oczywista zachęta ze strony systemu podatkowego nie jest jednak wystarczająca, aby przyciągnąć osoby wykonujące takie usługi do obszaru rejestrowanego. Podstawową barierą finansową jest tu kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej składka na ubezpieczenie społeczne może być bardzo niska (w listopadzie 2007 r. nie przekraczała 100 zł) ale do tego należy jeszcze dodać składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w tym okresie prawie 200 zł). W efekcie powstaje „narzut” w kwocie prawie 300 zł. Po dwóch latach, gdy wzrasta kwota składek na ubezpieczenie społeczne, wartość tego narzutu to 700 zł. Jest oczywiste, że przy takim narzucie wiele osób prowadzących działalność w zakresie objętym kartą podatkową, w tym wspomniane pomoce domowe, nie jest w stanie sfinansować składek, gdyż osiąga przychody zbliżone do 700 zł. Jedynym rozwiązaniem tego problemu byłaby weryfikacja dotychczasowych przepisów, określających minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (60% przeciętnego wynagrodzenia) i na ubezpieczenie zdrowotne (75% przeciętnego wynagrodzenia) i zróżnicowanie tych podstaw zależnie od osiąganych dochodów, a w przypadku osób, które nie muszą obliczać dochodu, ponieważ plącą podatek w formie ryczałtowej – zależnie od kwoty płaconego podatku. Oczywiście uzgodnienie takiego rozwiązania wewnątrz rządu i z partnerami społecznymi może być trudne. Dlatego za konieczne minimum należy uznać znaczące i trwałe obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla części osób rozliczających się zgodnie z kartą podatkową (wybierając te rodzaje działalności, które w oczywisty sposób nie zapewnią dochodu wystarczającego na pokrycie składek w „normalnej” wysokości oraz wprowadzając dodatkowy warunek o braku zatrudnionych pracowników).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>