Narzucanie systemu

Jeśli powodem istnienia szarej strefy nie jest system, tylko niechęć wśród obywateli do przestrzegania zasad lub/i nieodpowiednie egzekwowanie systemu, wtedy właściwą strategią według Komisji jest zwiększenie skuteczności egzekwowania zasad systemu.

Wśród opcji w ramach tej strategii wymienić można: wzmożenie kontroli, zwiększenie sankcji, zwiększenie współpracy w wymianie danych pomiędzy władzami, wprowadzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy władzami, bardziej surowa polityka migracyjna. Przykłady takich działań w krajach UE to między innymi:

– zwiększenie kontroli zatrudnienia i podatkowej przez koordynację działań różnych agencji (Finlandia, Szwecja, Luksemburg, Niemcy)

– skoncentrowane akcje, np. przeciw nielegalnej emigracji (Holandia, Austria, Portugalia).

Wielu ludzi chcących wejść na legalny rynek pracy napotyka bariery, takie jak skomplikowana biurokracja, przepisy prawne czy pułapka biedy. Dlatego ludzie potrzebują zachęt, aby legalnie się lub kogoś zatrudnić. Do takich można zaliczyć m.in.: trenowanie i pomoc w wypełnianiu formalności, finansowe wsparcie zakładających własną działalność.

Przykładami rozwiązań zachęcających do przejścia na legalne zatrudnienie i rozszerzania formalnej działalności są: .

– anonimowe linie telefoniczne dla osób chcących opuścić szara strefę (Wielka Brytania)

– finansowe wsparcie tworzenia nowych firm (Niemcy, Wielka Brytania),

– wspieranie stopniowego przechodzenia małych firm do sfery legalnej działalności (np. we Włoszech).

– kredyt podatkowy dla zatrudnionych (Holandia, .Wielka Brytania).

Zmiana postaw i zachowań

Ważnymi elementami, mającymi wpływ na podejmowanie nielegalnego zatrudnienia, są postawy i kultura obywateli danego kraju. Ludzie mogą nie chcieć płacić podatków z powodu ich niskiej moralności podatkowej lub dlatego, że nie mają zaufania do rządu, czy aby na pewno dobrze gospodaruje ich pieniędzmi. Szara strefa wydaje się być ponadto głęboko zakorzeniona w kulturze ludzi na terenie całej Europy. Dotyczy to np. opieki nad dzieckiem lub sprzątania.

Zadaniem rządów państw jest zmiana postaw i zachowań swoich obywateli. Głównym środkiem do tego celu jest zwiększanie liczby kampanii, które mogą na przykład ostrzegać ludzi przed konsekwencjami pracy nierejestrowanej lub wyjaśniać jej skutki społeczne, odwołując się przy tym do solidarności i inteligencji (Mateman, Renooy 2001).

– organizowanie publicznych kampanii zwiększających wiedzę o szkodliwości szarej strefy dla ludzi i gospodarki (Francja, Szwecja, Wielka Brytania)

– informowanie o prawach i obowiązkach imigrantów zarobkowych (Finlandia),

– publikowanie listy firm, które działają w szarej strefie (Irlandia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>