Nierównowaga pomiędzy popytem a podażem pracy

Podobne rozwiązanie należy wdrożyć także w odniesieniu do szkoleń BHP. Wydaje się też możliwe organizowanie przez urzędy pracy i finansowanie ze środków Funduszu Pracy szkoleń BHP dla małych przedsiębiorców zwiększających liczbę zatrudnionych pracowników, a ponadto stworzenie podstawy prawnej do pokrywania kosztów szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy z funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz ten co prawda jest tworzony z odpisów z funduszu płac, ale może on być dofinansowywany z Funduszu Pracy (por. art. 69 tej ustawy). Ponadto należy wprowadzić zmianę przepisów podatkowych, umożliwiając traktowanie tego odpisu jako koszt (czyli odliczanie wartości odpisów na ten fundusz od dochodu przed opodatkowaniem).

Jednym z najważniejszych powodów, dla których w warunkach konkretnego, lokalnego rynku pracy nasila się zjawisko pracy nierejestrowanej, jest nierównowaga między popytem i podażą pracy. Ponadprzeciętnie wzmacnia ona bowiem pozycję jednej ze stron stosunku pracy i pozwala jej na stawianie warunków, w tym także dotyczących nierejestrowanego charakteru pracy. Za szczególnie ważne należy uznać działania z zakresu szeroko rozumianych szkoleń, gdyż mogą one stosunkowo szybko przynieść zamierzony efekt. Należy:

– bieżąco analizować i prognozować potrzeby lokalnego rynku pracy i do nich dostosowywać tematykę i zakres szkoleń

– duży nacisk położyć na specjalizację w szkoleniach – podnosić podstawowe kwalifikacje, jakie szkoleni już posiadają, pogłębiając i uwspółcześniając posiadaną przez nich wiedzę i umiejętności, a unikać sytuacji, w których osoba szkolona „zalicza” kolejne kursy o charakterze podstawowym, a tak naprawdę nie jest w stanie wykonać samodzielnie pracy w jakimkolwiek zawodzie

– wprowadzić system monitoringu efektów szkoleń, tak aby instytucje szkoleniowe, w tym te wykorzystujące środki z UE, rozliczać z efektów, analizując czy i jak zmieniła się sytuacja osób szkolonych 6-12 miesięcy po zakończeniu szkolenia

– zmienić (zaostrzyć) przepisy art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzając dodatkowe, jakościowe kryteria, pozwalające wykreślić instytucję szkoleniową z rejestru na okres kilku lat oraz uzupełniając dane zawarte w rejestrze o informacje uzyskane w wyniku powyższego monitoringu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>