Państwowa Inspekcja Pracy – kontynuacja

Od 1 lipca 2007 za kontrolę legalności odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy, na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pra- c/2. U podstaw przyjętej zmiany instytucji odpowiadającej za kontrolę legalności zatrudnienia (czwartej w ostatnich latach) legio przekonanie o większej skuteczności PIP niż agend wojewodów83. Nowe rozwiązanie pozwoliło na uniknięcie rozproszenia kontroli pracy. Teraz inspektor pracy PIP posiada odpowiednie instrumenty prawne, aby w czasie rutynowych czynności kontrolnych pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających badać legalność zatrudnienia.

Treść ustawy na stronach PIP http://www.pip.gov.pl/htnil/pl/doc/00000001.pdf, odwiedzony 07.08.2007.

s3 Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem na stronach sejmowych http://orka.sejm.gov.pl/Druki5 ka.nsf/0/EA9524A024BBA366C 1257196003Ei5D8/$fde/712.pdf, odwiedzony 07.08.2007.

Dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (z późniejszymi licznymi zmianami) nie dawała inspektorom możliwości natychmiastowego podjęcia działań pokontrolnych, na przykład karania sprawców w przypadku ujawnienia nielegalnego zatrudnienia. Inspektor pracy musiał powiadomić o tym fakcie właściwy organ, który to dopiero mógł wdrożyć odpowiednie postępowanie. Ten skomplikowany system kontroli i nadzoru nad legalnością zatrudnienia wydłużał procedurę kontrolną. Równocześnie to właśnie PIP sprawdzała (i nadal to robi) wszystkie inne podstawowe kwestie związane ze świadczeniem pracy. Ustawodawcy towarzyszyło przy tym przekonanie, że wieloletnie doświadczenie PIP, mnogość przeprowadzanych kontroli i ich powtarzalność będą gwarantem systemowej walki z pracą „na czarno”. W procesie legislacyjnym nie uniknięto jednak pewnych przeoczeń. Zgodnie z treścią art. 13 ustawy, kontroli PIP podlegają pracodawcy (w zakresie przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia) oraz przedsiębiorcy (niebędący pracodawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia). Takie zdefiniowanie kompetencji kontrolnych PIP sprawia, że inspektor pracy nie jest upoważniony do kontroli legalności wykonywania pracy przez daną osobę fizyczną, będącą obywatelem RP bądź cudzoziemcem, jeśli wykonywana praca nie jest świadczona na rzecz pracodawcy lub innego podmiotu zatrudniającego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>