Podatki i bezrobocie

Tabela 2.8 zawiera cztery zmienne: udział procentowy szarej strefy w PKB, stopę bezrobocia, podatek od osób fizycznych (PIT) i podatek od osób prawnych (C1T) w nowych krajach Unii Europejskiej. Najwyższy udział szarej strefy występuje w Bułgarii (35%) i Rumunii (21%), natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa w Rumunii niż w Bułgarii. Podatki w tych krajach nie należały do najwyższych były podobne jak w tych krajach (Czechy i Estonia), w których szara strefa była znacznie niższa niż w Bułgarii i Rumunii, Z kolei w Słowenii podatki były na najniższym poziomie (PIT – 22%, CIT – 16%), a udział szarej strefy był relatywnie wysoki (14%). Z kolei w Polsce stopa bezrobocia była trzykrotnie wyższa (19% w 2004 r.) niż np. na Węgrzech (6,1%), a udział szarej strefy w PKB był o 1/3 niższy niż na Węgrzech.

– Szara strefa, bezrobocie i podatki w 10 krajach Centralnej i Wschodniej Europy w 2004 r.

– Kraj Wskaźnik

– Udział szarej strefy w PKB

– (%) Dynamika szarej strefy Stupa bezrobocia

– (%) Podatek od osób fizycznych (PIT) (%) Podatek od osób prawnych (CIT) (%)

– Bułgaria 35,0 rośnie !0.0 18,0-29,0 23,5

– Czechy 0.6 spada od 1995 r. 8,3 15,0-32,0 31,0

– Estonia 6,1 spada 9,7 26,0 26,0

– Litwa 18,9 spada 11,4 33,0 15,0

– Łotwa 18,0 spada 8,7 25,0 19,0

– Polska 14,0 spada 19.0 19,0-40,0 19,0

– Rumunia 16,0-21,0 rośnie 7,2 25,0 19,0

– Słowacja 14,0 stabilna 18,1 10,0-38,0 25,0

– Słowenia 14,0 spada 6,4 22,0 16,0

– 18,0 spada 6,1 40,0 18,0

– Koniec 2004 r.

– Widełki lub najwyższa stopa.

Analiza statystyczna 10 krajów nie wykazuje wyraźnej korelacji między stopą bezrobocia, poziomem podatków a udziałem szarej strefy w' PKB. Oznacza to, że istnieje jeszcze wiele innych czynników- (tradycja, czynniki kulturowe, stosunek władz publicznych do szarej strefy), które mają istotny wpływ na wielkość tej strefy gospodarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>