Powierzanie innej pracy bezrobotnym bez powiadamiania urzędów pracy

W 2003 r. stwierdzonych zostało 8106 przypadków zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej bezrobotnym bez powiadomienia urzędów pracy. Wystąpiło to w 3299 podmiotach gospodarczych i dotyczyło również osób pobierających zasiłek (659 osób). Najwięcej tego rodzaju przypadków zanotowano w województwach: dolnośląskim, lubelskim, wielkopolskim i łódzkim (odpowiednio 992 osoby, 978 osób, 932 osoby i 899 osób), a więc było to niezależne od sytuacji na regionalnych rynkach pracy. W tym bowiem okresie najgorszą sytuacją pod względem stopy bezrobocia charakteryzowało się województwo dolnośląskie (stopa bezrobocia powyżej średniej dla całego kraju), a pozostałe województwa legitymowały się wskaźnikami poniżej przeciętnej lub w jej granicach. W tym samym okresie najmniejszą liczbą stwierdzonych przypadków nie- legalnego zatrudnienia bezrobotnych charakteryzowały się województwa: lubuskie, opolskie i podlaskie (odpowiednio: 90 osób, 115 i 130 osób), a więc również obszary o bardzo zróżnicowanej sytuacji na rynku pracy.

Analizując analogiczne wskaźniki dla 2004 r., można zauważyć, że liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia osób pozostających bez pracy uległa dość istotnemu zwiększeniu i osiągnęła poziom 8430 osób. Nie uległa natomiast zasadniczej zmianie struktura według województw, w których zaobserwowano zarówno największą, jak i najmniejszą liczbę stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów prawnych.

Powierzanie innej pracy bezrobotnym bez powiadamiania urzędów pracy część 2

Liczba bezrobotnych zatrudnionych bez powiadamiania urzędów pracy w 2005 r. uległa ograniczeniu o niecałe 16%. Nie można jednak było oszacować zmiany liczby podmiotów, które w analizowanym podokresie popełniły to wykroczenie, gdyż zmieniony układ statystyki nie pozwolił na tego rodzaju porównanie. Jeśli natomiast przyjąć ogólną liczbę podmiotów, które w ten sposób zatrudniły osoby poszukujące pracy, to ich liczba uległa zwiększeniu o prawie połowę. Mogłoby to oznaczać brak przepływu informacji między pracodawcami a publicznymi służbami zatrudnienia, co oznaczać może zwiększenie trudności przy realizowaniu przez nie zadań związanych z polityką rynku pracy, a przede wszystkim zadań przeciwdziałania skutkom bezrobocia.

W 2006 r. znacznemu ograniczeniu uległa liczba bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni w zakładach pracy bez powiadamiania przez pracodawców publicznych służb zatrudnienia. Było ich mniej o prawie 20%. Jednocześnie znacznie większy spadek odnotowano w liczbie zatrudnionych bezrobotnych pobierających zasiłek (ponad 35%). Tendencje te wpłynęły na poprawę sytuacji w tej dziedzinie we wszystkich województwach (tabela 2.2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>