Poziom rozwoju gospodarczego

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że zakres szarej strefy jest znacznie większy w krajach słabiej gospodarczo rozwiniętych w porównaniu z krajami OECD lub UE. Czy jednak w ramach samej UE (27) można potwierdzić tezę, że wielkość zatrudnienia nie rejestrowanego jest funkcją poziomu rozwoju gospodarczego, mierzonego PKB na mieszkańca? Postanowiono zbadać tę prawidłowość w krajach Unii Europejskiej, wysoko i średnio rozwiniętych. Podzielono kraje UE na dwie grupy: kraje o najniższym PKB na mieszkańca (A) i kraje o najwyższym PKB na mieszkańca (B) i zbadano udział szarej strefy w obu grupach krajów. Wyniki tej analizy ilustruje tabela 2.10.

– PKB na mieszkańca i udział szarej strefy w PKB w 2004 r.

– Kraj PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej (tys. USD) Udział szarej strefy w PKB (%)

– A. Kraje o najniższym PKB na mieszkańca

– 1. Rumunia 8,1 18,5

– 2. Bułgaria 8,4 35,0

– 3. Łotwa 11,4 18,0

– 4. Litwa 12,9 18,9

– 5. Polska 13,9 14,0

– 6. Słowacja 13,9 14,0

– 7. Węgry 17,5 18,0

– 8. Czechy 20,6 0,6

– Średnia (1-8) 13,3 17,1

– B. Kraje o najwyższ ym PKB na mieszkańca

– 1. Austria 34,4 1,5

– 2. Dania 34,1 4,3

– 3. Belgia 33.0 3,5

– 4. W. Brytania 32,9 4,2

– 5. Szwecja 32,1 3,5

– 6. Holandia 31,1 2,0

– 7. Finlandia 31,0 5,0

– 8. Niemcy 30,8 4,5

– Średnia (1-8) 32,4 3,2

W grupie krajów o najniższym PKB na mieszkańca znalazły się wyłącznie nowe państwa członkowskie UE. W drugiej grupie znalazły się kraje najbardziej rozwinięte „starej” UE. W pierwszej grupie krajów średni PKB na mieszkańca wynosił 13,3 tys. USD, a średni udział szarej strefy w PKB wynosił 17,1%, Druga grupa krajów różni się diametralnie od pierwszej: PKB na mieszkańca wynosił 32,4 tys. USD, czyli był 2,34 razy większy niż w pierwszej grupie. Natomiast udział szarej strefy w PKB był ponad pięciokrotnie mniejszy niż w pierwszej grupie.

Z analizy tej wyprowadzić można ważny wniosek: w miarę wzrostu gospodarczego zmniejsza się udział szarej strefy. Od tej prawidłowości są oczywiście wyjątki. Do takich wyjątków należy kilka krajów: Czechy, Włochy, Hiszpania i Grecja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>