Reformy instytucjonalne

Konieczne jest jednak także dokonanie reform instytucjonalnych, wzmacniających skuteczność działań władz publicznych na rzecz rynku pracy. W tym celu należy:

– ustawowo wskazać koordynatora działań rządu w zakresie szkoleń i edukacji z punktu widzenia rynku pracy (w praktyce dokonując wyboru jednego z ministrów: właściwego do spraw nauki, właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – obecnie za oba te działy odpowiada jeden minister – właściwego do spraw edukacji lub właściwego do spraw pracy), co powinno poprawić skuteczność działań w zakresie dopasowywania struktury kwalifikacyjno-zawodowej do bieżących potrzeb rynku pracy

– poważnie zreformować obecny system instytucji rynku pracy – w tym rozdzielić funkcje wypłaty świadczeń obligatoryjnych (przenosząc ją do gminy) od świadczenia usług rynku pracy (pozostawionych w powiatowych urzędach pracy), wzmocnić rolę doradcy zawodowego, integrować działania podejmowane przez służby zatrudnienia i służby socjalne wobec tej samej rodziny (gospodarstwa domowego), zapewniając przede wszystkim odpowiedni przepływ informacji

-zreformować służby społeczne na szczeblu wojewódzkim (samorządowe: regionalne ośrodki pomocy społecznej i wojewódzkie urzędy pracy, oraz rządowe – tzw. społeczne służby wojewody).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>