Rekomendacje – kontynuacja

Celem przedstawionych poniżej rekomendacji jest ograniczanie zjawiska pracy nierejestrowanej w Polsce, rozumianej jako:

– praca najemna, wykonywana bez zawarcia formalnej umowy (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, jeśli praca ta nie jest wykonywana na podstawie powołania, mianowania lub wyboru),

– praca na rachunek własny (np. działalność usługowa), niezarejestrowana, chociaż w swej istocie zbliżona do działalności gospodarczej,

– praca odpłatna wykonywana w podstawowym miejscy pracy i nieobjęta kategorią godzin nadliczbowych, w której dodatkowe wynagrodzenie ponad kwotę określoną w zarejestrowanej umowie o pracę ma postać wynagrodzenia niereje- strowanego,

– gdy z tytułu wykonywania powyższych prac nie jest płacony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na cele społeczne (FUS, NFZ, Fundusz Pracy).

Poniższe rekomendacje nie dotyczą osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników, ukrywających część uzyskanych dochodów. Osoby te płacą składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia (poza nielicznymi wyjątkami, tj. osobami mającymi prawo do niższej składki w początkowym okresie działalności i osobami deklarującymi wyższą składkę niż wynosi ustawowe minimum). W tej sytuacji ich działalność powinna stanowić jedynie inspirację do zmian w systemie podatkowym lub być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>