Sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy z 2005 r.

W analizie sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy za 2005 r., biorąc pod uwagę podobne jak wcześniej wskaźniki, zauważono, że wystąpiła dalsza popra- wa w dziedzinie stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione w ustawie. W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali bowiem tylko około 60 tys. wystąpień, zawierających 361,3 tys. wniosków. W porównaniu zatem z rokiem 2004 była to liczba mniejsza w obu przypadkach o około 8%, jednak stwierdzone nieprawidłowości ponownie w 38% dotyczyły nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Jednocześnie stwierdzono, że w 3,7% przypadków zakres przedmiotowy wykroczeń przeciwko prawom pracownika dotyczył stosunku pracy. Nie był to udział znaczący, niemniej może to świadczyć o skali zjawiska pracy niereje- strowanej, dlatego że przypadki te zostały stwierdzone niejako „przy okazji” prowadzenia kontroli w zakresie zadań statutowych.

W 2006 r., zgodnie z danymi zawartymi w okresowym – rocznym – sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy, uległa zmianie struktura przeprowadzanych kontroli. Wzrosła mianowicie liczba skontrolowanych pracodawców, reprezentujących duże i średnie przedsiębiorstwa, co jednocześnie oznaczało wydłużenie czasu kontroli oraz rozszerzenie jej zakresu. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wykrytych nieprawidłowości dotyczyło nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, co przyjęte zostało w tej analizie jako wyznacznik możliwości wystąpienia zatrudnienia nierejestrowanego.

Ogółem w okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali do pracodawców ponad 53 tys. wystąpień, które zawierały około 308,6 tys. wniosków. W porównaniu z rokiem poprzednim była to liczba od 12% do 15% mniejsza w obu analizowanych wielkościach. Jednocześnie udział wniosków dotyczących nieprawidłowości przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy nadal przekraczał 1/3 globalnej ich liczby i wyniósł 36%. Oznaczać to może, jak w poprzednich latach, utrzymywanie się podobnej skali potencjalnego zatrudnienia nierejestrowanego. Tym bardziej wniosek ten może znajdować uzasadnienie, a nawet wpływać na opinię o rozszerzaniu się zjawiska pracy „na czarno”, że – jak wynika z analizy danych statystycznych dotyczących kierowanych przez inspektorów pracy powództw o ustalenie stosunku pracy – w badanym roku było ich dwukrotnie więcej aniżeli w 2005 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>