Systemy bonów

W niektórych krajach Unii Europejskiej funkcjonują systemy bonów, którymi pracodawcy mogą płacić za pracę wykonywaną w gospodarstwach domowych (np. we Francji, Austrii, Belgii). Przeprowadzone badania wykazały, że nie jest to rozwiązanie, które mogłoby obecnie zyskać popularność w Polsce. Wprawdzie 38,5% pracujących w szarej strefie wyraziło zainteresowanie taką formą rozliczeń, ale ponad 93% spośród pozostałych jednoznacznie stwierdziło, że prefero- wałoby otrzymywanie wynagrodzeń w gotówce. W badaniu na dużej próbie, gdy pytano o opinię w tej sprawie wszystkich ankietowanych, także tych. którzy nie pracują „na czarno”, zaledwie ok. 25% w-skazalo, że może to być rozwiązanie interesujące. Dlatego też należy bieżąco analizować doświadczenia innych krajów w tym zakresie, a za kilka lat ponownie poddać ocenie możliwość wdrożenia systemu bonów w Polsce. Rozwiązanie takie wymaga czasochłonnych i kosztownych przygotowań organizacyjnych, dlatego powinno być wdrażane, gdy sukces przedsięwzięcia będzie co najmniej prawdopodobny.

Wymogi stawiane wobec pracowników na współczesnym rynku pracy będą stale rosły. Stale będzie też wzrastała liczba osób, które nie będą w stanie sprostać tym wymaganiom z przyczyn obiektywnych (np. niepełnosprawność, stan zdrowia, ograniczone możliwości intelektualne). Równocześnie rosnące wymagania prawne wobec pracodawców (np. wzrastająca kwota minimalnego wynagrodzenia, wymagania dotyczące warunków pracy) i malejące zapotrzebowanie na nisko kwalifikowanych pracowników spowodują, że pewna grupa osób nie będzie w stanie znaleźć sobie zatrudnienia na legalnym, rejestrowanym rynku pracy. Wartość ich pracy będzie bowiem dla pracodawcy niższa niż minimalny, wymagany przepisami prawa koszt ich zatrudnienia. Jest to więc grupa, która w sposób naturalny będzie szukała zatrudnienia nierejestrowanego jako jedynej, realnie dostępnej możliwości zarobkowania. Jednym z najważniejszych działań władz publicznych musi być w związku z tym długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki społecznej. Niektóre kraje europejskie mają w tym zakresie duże doświadczenie. Warto z tego korzystać. Sposoby wspierania rozwoju gospodarki społecznej nie są przedmiotem niniejszego opracowania, aie problem został zasygnalizowany, gdyż w perspektywie dekady może to być jeden z najważniejszych sposobów ograniczania zatrudnienia nierejestrowanego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>