Szara strefa gospodarki

We współczesnych systemach ekonomicznych obok rejestrowanej gospodarki oficjalnej istnieje jej część nieoficjalna (szara strefa), niepodlegająca opodatkowaniu i kontroli państwa. Zjawisko to jest nieodłącznym elementem każdej gospodarki i każdego rynku, w tym rynku pracy, jednak przyczyny i sposoby formowania się go nie są we wszystkich krajach i na poszczególnych rynkach identyczne.

Z informacji zawartych w tabeli wynika, iż szeroka definicja szarej strefy obejmuje działalność przestępczą oraz niezarejestrowany zysk z produkcji legalnych towarów i usług oraz z transakcji pieniężnych lub wymiennych, czyli wszelką działalność gospodarczą, która podlegałaby opodatkowaniu po zgłoszeniu jej władzom (podatkowym). W węższym ujęciu2 szara strefa obejmuje legalną rynkową produkcję towarów i usług, która umyślnie ukrywana jest przed władzami z następujących powodów:

– aby uniknąć płacenia podatków dochodowych, VAT lub innych,

– aby uniknąć opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,

– aby uniknąć spełniania pewnych standardów rynku pracy, takich jak płace minimalne, maksymalny czas pracy, standardy BHP itp.,

– aby uniknąć procedur administracyjnych, takich jak wypełnianie kwestionariuszy statystycznych lub innych formularzy typu administracyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>