Usprawnienia organizacyjno-administracyjne część 2

Dla małych przedsiębiorców zatrudnienie każdego nowego pracownika niesie ze sobą istotne ryzyko finansowe. Kwestie zagrożeń związanych z kosztami finansowania absencji chorobowej zostały omówione w części rekomendacji dotyczącej zachęt finansowych. Ale dla takich przedsiębiorców istotne zagrożenie niesie też konieczność zapewnienia pozyskanemu pracownikowi, jeszcze przed podjęciem pracy, szkolenia BHP oraz badań lekarskich. Gdy w krótkim czasie okaże się, że pracownik nie spełnia oczekiwań pracodawcy, wydatek taki jest dla przedsiębiorcy stratą – stratą, której łatwo uniknąć, zatrudniając takiego pracownika początkowo bez rejestracji. Często jednak, po takim początkowym, „próbnym” okresie zatrudnienia nierejestrowanego, brak już motywacji do przekształcenia tej pracy w pracę rejestrowaną. Dlatego tak ważna jest likwidacja wysokich kosztów początkowych, z jakimi wiąże się zatrudnianie pracowników przez małych pracodawców (ze względu na efekty skali ryzyko to jest oczywiście dużo mniejsze w przypadku pracodawców zatrudniających wielu pracowników).

Obecnie prawo pozwala na finansowanie kosztów badań lekarskich ze środków- Funduszu Pracy, ogranicza je jednak do osób bezrobotnych, a niekiedy również poszukujących pracy lub pobierających rentę szkoleniowy. Dlatego należy rozszerzyć możliwość finansowania badań lekarskich ze środków Funduszu Pracy na wszystkie przypadki, gdy pracownik podejmuje pracę u małego przedsiębiorcy. Rozwiązanie to powinno dotyczyć nie tylko sytuacji, w których pracownik jest kierowany do pracodawcy przez urząd pracy, ale także przypadków, gdy pracodawca sam pozyskuje pracownika na rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>