Usprawnienia organizacyjno-administracyjne

Omówione wcześniej zachęty finansowe stanowią istotny, ale nie jedyny czynnik, który może stymulować przechodzenie od zatrudnienia nierejestrowane- go do rejestrowanego. Dla wielu pracodawców, szczególnie tych zatrudniających pracowników na stosunkowo krótki czas, procedury administracyjne mają bardzo duże znaczenie. Największa liczba tych procedur, związanych z zatrudnianiem pracownika, dotyczy ZUS oraz urzędów skarbowych.

Rozliczenia większych pracodawców są dokonywane przez dobrze przygotowane kadry, z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Nie ma więc dla nich znaczenia liczba rozliczanych pracowników czy okres ich zatrudnienia. Odmienna sytuacja występuje, gdy pracodawcą jest mały przedsiębiorca, zatrudniający jednego pracownika, gdy zatrudnienie pracownika obejmuje bardzo krotki okres lub gdy praca jest wykonywana na rzecz gospodarstwa domowego. Nic więc dziwnego, że głowy gospodarstw domowych pytane o przyczyny zatrudniania pracowników w sposób nierejestrowany, często wymieniały nie tylko korzyść związaną z niepłaceniem składek do ZUS (34,1%), ale także fakt, że nie muszą załatwiać formalności związanych z rejestracją pracownika w ZUS (31,6%). Także wielu przedsiębiorców wskazało jako zaletę zatrudnienia nierejestrowanego fakt, że nie muszą tracić czasu na comiesięczne rozliczanie pracownika w ZUS. Tego typu korzyść jest szczególnie istotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracownika. Forma ich obecnych rozliczeń z ZUS jest bardzo uproszczona, nie muszą (poza nielicznymi wyjątkami) składać comiesięcznych deklaracji, są zobowiązani jedynie do składania deklaracji rocznych. Dlatego moment, gdy przedsiębiorca chce zatrudnić pierwszego pracownika, musi być w procedurach ZUS bardzo przyjazny. W obecnej sytuacji nagły przyrost obowiązków wobec ZUS jest przez wielu przedsiębiorców odczuwany jako bariera. Dlatego bardzo ważnym kierunkiem działań powinno być uproszczenie procedur w ZUS, tak aby były łatwiejsze, a w niektórych sytuacjach także mniej czasochłonne niż obecnie. W szczególności należy:

– dokonać zmian prawnych, które umożliwią małym pracodawcom (do 20 pracowników) rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne za konkretnego pracownika jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, o ile jest on zatrudniony na krótki okres (do 45 dni), a nie za każdy kalendarzowy miesiąc w ten sposób, przykładowo, rozliczenie pracownika, który przepracował ostatni tydzień października, cały listopad i pierwszy tydzień grudnia mogłoby się odbyć za pomocą jednej deklaracji dotyczącej całego tego okresu, a nie za każdy z trzech miesięcy odrębnie, jak to jest obecnie

– wprowadzić odrębne, uproszczone odmiany druku ZUS-DRA (składanego co miesiąc) przeznaczone dla płatników w określonej sytuacji, np. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które ubezpieczają siebie i nie zatrudniają pracowników, podmiotów (w tym gospodarstw domowych) zatrudniających jednego pracownika oraz dla tych, którzy chcieliby jednorazowo rozliczyć krótki okres zatrudnienia pracownika, bez konieczności składania comiesięcznych deklaracji takie rozwiązania nie wymagają szczególnych zmian w systemie informatycznym ZUS i są możliwe do szybkiego wdrożenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>