Zachęty finansowe – ciąg dalszy

Obecnie, biorąc pod uwagę fakt. że składka rentowa została już obniżona, a uwarunkowania polityczne nie pozwalają na powrót do rozwiązania istniejącego w 2007 r., należałoby szukać innych źródeł sfinansowania wprowadzenia w systemie ubezpieczeń społecznych kwoty wolnej od składki na ubezpieczenie społeczne. Niezależnie od oczywistych zalet o charakterze ekonomicznym, proponowane rozwiązanie:

– utrzymuje powszechny i uniwersalny charakter nowego systemu emerytalnego i zachowuje jego prostotę i przejrzystość – gdyby zwolnieniu podlegała także składka emerytalna, od której bezpośrednio zależy kwota przyszłej emerytury, należałoby budować skomplikowany system dopłat lub dotacji budżetowych, kreujący także dodatkowe koszty, aby nie pozbawiać osób o najniższych wynagrodzeniach szans na godziwe emerytury,

– będzie zrozumiałe dla społeczeństwa – zarówno dlatego, że wykorzystuje istniejący od lat w systemie podatkowym mechanizm kwoty wolnej, jak i dlatego, że zrównuje wysokość kwoty wolnej w obu systemach.

Wprowadzenie takiego rozwiązania nie jest możliwe od razu. Wymagałoby ono opracowania szczegółowych rozwiązań legislacyjnych tak. aby powyższą koncepcję przenieść do istniejącego systemu ubezpieczeń społecznych w sposób nieskomplikowany, stworzenia w ZUS odpowiedniego oprogramowania oraz odpowiedniego przeszkolenia wszystkich płatników. Realna data wdrożenia tego rozwiązania musi przypadać 18-24 miesiące po dacie opublikowania ustawy. Aby utrzymać prostotę systemu ubezpieczeń społecznych proponowana koncepcja powinna zawierać następujące elementy:

– w systemie prawnym kwota wolna od składek powinna dotyczyć jednego miesiąca, a nie całego roku (co oznacza, żc jeśli pracownik pracuje np. dwa miesiące, to korzysta z 2/12 limitu rocznego, a nie z całego limitu),

– gdy pracownik w danym miesiącu podlega ubezpieczeniu z więcej niż jednego tytułu, odpowiednia „koordynacja” pomiędzy płatnikami powinna być zapewniona przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania „limitu 30. krotności” dla pracowników rozliczanych przez kilku płatników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>