Metody pozyskiwania pracy – kontynuacja

Jaka jest alternatywa? Uruchom wyobraźnię! Masz być zdrowy, uśmiechnięty, z mnóstwem życzliwych osób wokół. Chodzi o to, żebyś pracował z chęcią i pewnością siebie, miał satysfakcję i możliwość wyboru, bo zasoby finansowe i każde inne pozwolą ci na życie z godnością. Żebyś miał pewność, że zawsze sobie poradzisz, bez strachu i lęku, niezależny od wszechobecnego prania mózgu, jeżeli jeszcze tego nie osiągnąłeś, to znaczy, że jeszcze czegoś nie wiesz, nie umiesz. Twoim celem powinno stać się zdobycie takich umiejętności, abyś się rozwijał i miał… alternatywne źródła dochodu, Wtedy brak zdecydowania pracodawców nie będzie cię już drażnił, tylko rozśmieszał. Bo to pracodawca czy rekrutujący będzie musiał kupić sobie podobną do tej książkę, jak pozyskać takiego kandydata jak ty. To pracodawca czy rekruter będzie starał się podczas rozmowy kwalifikacyjnej zbudować z tobą doskonałą relację, przedstawić ofertę pracy, która może wydać ci się interesująca, i myśleć o tym, co zrobić, abyś zechciał u niego pracować. Ale to ty wtedy będziesz stawiał warunki. Jeśli tego nie doświadczasz, to pragniemy cię zapewnić, że pomimo bezrobocia, kryzysu, ciągłej zmiany – istnieją kandydaci, o których rekruterzy walczą, a pracodawcy są skłonni zapłacić duże pieniądze, aby ich pozyskać. Dlaczego nie miałbyś się stać jednym z nich?

Czytaj więcej

Metodologiczna specyfika badań

System of National Accounts po 1993 r. nakazał uwzględnianie w rachunkach produktu narodowego produkcji i usług wytwarzanych w szarej strefie. Niestety, nie dał narzędzi jednakowych dla wszystkich krajów do liczenia tej działalności. Badacze zmuszeni zostali do indywidualnego szukania wiarygodnych metod, a w konsekwencji do szukania powiązań i współzależności sektora nieformalnego z oficjalnym. Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja – po pierwsze – metod wykorzystywanych do analizy i pomiaru pracy nierejestrowanej – po drugie – trudności, jakie napotykają badacze przy wykorzystywaniu danej metody i – po trzecie – sposobów, za pomocą których sobie z nimi radzą.

Czytaj więcej

Maksymalna efektywność działalnośći kontrolnej

W tej sytuacji, także aby zapewnić maksymalną efektywność działalności kontrolnej władz publicznych w zakresie pracy nierejestrowanej, należy zbudować centralny system monitorowania nielegalnego zatrudnienia, obejmujący m.in. rejestrację wszystkich przypadków stwierdzonych nieprawidłowości u poszczególnych pracodawców, pozwalający na analizę branżową, terytorialną i strukturalną zjawiska, dający służbom kontrolnym bieżący dostąp do informacji o rzetelności poszczególnych przedsiębiorców, umożliwiający szybkie ustalenie liczby kontroli przeprowadzonych w określonym czasie lub u określonych grup pracodawców. Rejestr przedsiębiorców, u których stwierdzono w ostatnich dwóch latach przypadki nie- rejestrowanego zatrudniania, powinien być jawny i publicznie dostępny. Dostęp do takiego systemu i współudział w jego tworzeniu powinny mieć wszystkie instytucje zajmujące się bezpośrednią działalnością kontrolną u pracodawców. Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga czasu, potrzebnego m.in. do ujednolicenia metodologii prezentacji danych pozyskiwanych przez różne instytucje. System ten powinien także objąć blok informacyjny, pomocny w pracy wszystkich pracowników służb kontroli, zawierający m.in. opisy najciekawszych wykrytych przypadków omijania istniejących przepisów, stosowane interpretacje przepisów praca i orzecznictwo sądowe mające wpływ na zjawisko pracy nierejestrowanej. Koordynacją działań w tym zakresie powinna zająć się jedna instytucja publiczna (w toku szczegółowych prac koncepcyjnych należy dokonać wyboru pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i Państwową Inspekcją Pracy).

Czytaj więcej

Kampanie informacyjno-edukacyjne część 2

To duże ryzyko finansowe powinno zostać ukazane w kontekście korzystnych zabezpieczeń, istniejących w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych (wypadkowych), który zapewnia ofiarom wypadków w pracy zasiłek chorobowy równy 100% wynagrodzenia, jednorazowe odszkodowania, a w przypadku utraty zdolności do pracy także rentę na korzystniejszych warunkach finansowych niż tzw. renta z ogólnego stanu zdrowia. Także renta rodzinna, przysługująca rodzinie śmiertelnej ofiary wypadku w pracy, jest wyższa niż „zwykła” renta rodzinna.

Czytaj więcej

Jeśli po rozmowie zapadnie cisza

Osoby prowadzące rozmowy rekrutacyjne po kilku dniach już nie wiedzą, który kandydat co powiedział. Pamiętają jedynie własne emocje i wrażenie, jakie na nich wywarł ten czy ów. Dlatego musisz, na ile potrafisz, emocjonalnie zdominować spotkanie i zbudować relację. Chodzi o umiejętność użycia perswazji w pozytywnym sensie tego słowa. Dominację taką, że druga strona będzie za tobą podążać, nawet tego nie zauważając. Stanie się tak tylko wtedy, gdy pozytywnie odpowiesz na potrzeby drugiej strony.

Czytaj więcej

Jakich umiejętności pracodawca szuka najczęściej? – dalszy opis

Najlepsze odpowiedzi to takie, w których wykażesz, że jesteś osobą, która analizuje, myśli, zmienia swoje zachowanie, jest pełna pokory, optymistycznie nastawiona do życia i… może wykonywać podobne zadania samodzielnie. Pamiętaj, że rekrutacja i wdrożenie nowego pracownika do pracy kosztują i pracodawca traktuje je jak konieczną (acz niepożądaną)

Czytaj więcej

Jakich osób szukają pracodawcy?

Pewnego zimowego dnia, gdy zauważył, żc w korytarzu jest pełno biota naniesionego z zewnątrz, chwycił rnop i zaczął sprzątać. Do firmy stale przychodzą klienci i pan Krzysztof słusznie uznał, że nie wypada, by podłoga była brudna, jego troska wzbudziła jednak zdziwienie księgowej, zdaniem której nie musiał lego robić, ponieważ… szef już wyszedł i tego dnia na pewno nie wróci do firmy. Na laką uwagę pan Krzysztof nie mógł nie zareagować i postanowi! zadrwić z księgowej: „Wie pani, mam wrażenie, że to pani w coś wdepnęła. Strasznie śmierdzi. Nie chciałem jednak robić pani przykrości i dlatego sam sprzątam”. „Naprawdę? – zdziwiła się kobieta i zaczęta oglądać swoje buty. – Bardzo przepraszam, ale to musiał być chvba ktoś inny. Bardzo panu dziękuję, że pan wyciera podłogę ‚. „\”o coż, i tak niczego nie zrozumiała’’ – stwierdził pan Krzysztof. A ty – czy zrozumiałeś, dlaczego przytoczyliśmy właśnie tę historię?

Czytaj więcej

Jak rozpoznać nierzetelnego pracodawcę?

Zastanów się, jak rozpoznać niepokojące sygnały płynące ze strony potencjalnego pracodawcy. Jak duży kredyt zaufania dasz drugiej stronie? Kiedy się wycofać? To są pytania do ciebie – sam na nie musisz sobie odpowiedzieć.

Czytaj więcej

Informacje budzące obawy u pracodawcy

Rozstałeś się z poprzednim pracodawcą w konflikcie, mówisz o nim źle, emocje aż w tobie buzują – może to świadczyć o twojej niepoczytalności, a jak wiesz – z „wariatami” lepiej nie zaczynać.

Czytaj więcej

Indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych część 3

Zdecydowana większość osób aktualnie pracujących w szarej strefie stwierdziła, że wprowadzenie obowiązku częstego zgłaszania się do urzędu pracy nie miałoby wpływu na ich decyzję o wykonywaniu pracy nierejestrowanej (82,5%), Także prawie połowa pracowników służb publicznych (47,4%) uznała, że takie działania nie miałyby żadnego znaczenia. Równocześnie prawie 40% spośród nich uznało, że obowiązek stawiennictwa w urzędzie pracy nawet 2-3 razy w miesiącu byłby dla nich już kłopotliwy. Warto także zauważyć, że zdaniem 25,3% badanych pracowników służb publicznych osoby wykonujące pracę nierejestrowaną w takiej sytuacji wyrejestrowałyby się z urzędu pracy. W badaniach jakościowych pojawiły się twierdzenia pracodawców, iż w sytuacji, gdyby działania urzędu pracy wobec wartościowego pracownika stały się kłopotliwe dla pracodawcy, zdecydowałby się on na rejestrację umowy z takim pracownikiem (minimalne wynagrodzenie, reszta płatna bez rejestracji). Uzyskane wyniki badań w tej kwestii wskazują, że powszechne „nękanie” bezrobotnych przez urzędy pracy nie przyniosłoby istotnego zmniejszenia liczby osób wykonujących pracę nierejestrowaną. Pozwalają one jednak na rekomendowanie, aby urzędy pracy dokonywały analizy bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy także pod kątem pracy nierejestrowanej i zwiększyły swoją aktywność (częstsze przedkładanie ofert, wzmocnienie współpracy ze służbami socjalnymi) wobec tych grup bezrobotnych, których profil wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo wykonywania pracy nierejestrowanej. Tego typu aktywność jest prostym sposobem zmniejszenia zakresu zadań urzędów, co w praktyce pozwala na poświęcenie większej ilości czasu i zaangażowania osobom, które autentycznie poszukują pracy rejestrowanej, a dla których, przy braku odpowiedniego wsparcia ze strony służb zatrudnienia, podjęcie pracy nierejestrowanej okazuje się jedynym sposobem na własne utrzymanie.

Czytaj więcej

Indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych część 2

Zdarza się, że osoby wykonujące pracę nierejestrowaną pozostają w pewnym momencie bez środków do życia. Tracą pracę i nawet jeśli są już zarejestrowane w urzędzie pracy, to najczęściej nie mają prawa do zasiłku. Często powodem utraty pracy jest długotrwała choroba lub istotne pogorszenie stanu zdrowia. Bywa, że osoba wykonująca pracę nierejestrowaną osiągnie wiek emerytalny, składa wniosek o emeryturę i wtedy dowiaduje się, że ma niewystarczający staż ubezpieczeniowy. Okazuje się jednak, że przypadki, kiedy takie osoby ujawniają fakt pracy nierejestrowanej, należą do rzadkości. Tymczasem w Japonii została wprowadzona zasada, że osoba zatrudniona bez rejestracji także może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, o ile złoży odpowiednie i wiarygodne doniesienie na swojego byłego pracodawcę. Takie przepisy pozwalają osłabić swoistą wspólnotę interesów pomiędzy pracodawcą i jego niezarejestrowanym pracownikiem. Wzorując się na tym przykładzie należałoby w Polsce stworzyć możliwość uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i do świadczeń z ZUS (zaliczenie stażu), jeśli pracownik na drodze administracyjnej lub sądowej udowodni, że był zatrudniony bez rejestracji – wraz z możliwością abolicji podatkowej. Ponieważ zdecydowana większość osób, którym jest oferowane to rozwiązanie, to osoby o niższych kwalifikacjach, mające często problemy z załatwieniem spraw o charakterze urzędowym, zasady działania urzędów pracy i ZUS w tym zakresie muszą być odpowiednio zmienione. Zainteresowany, zgłaszający się ze swoją sprawą, musi uzyskać odpowiednią poradę i pomoc, często być „prowadzony za rękę”. W administracji publicznej powinna w tym zakresie obowiązywać zasada „jednego okienka” – a więc informacja o złożonej skardze i o wynikach postępowania sprawdzającego powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych instytucji, w ramach rekomendowanego w dalszej części systemu monitoringu. Ponadto należy okresowo nagłaśniać medialnie ten obszar aktywności, aby informować pracujących w szarej strefie o ich uprawnieniach, a pracodawców ostrzegać o realnym zagrożeniu finansowym, jakim może być dla nich skarga złożona przez pracownika (w praktyce najczęściej przez byłego pracownika).

Czytaj więcej

Hobby część 2

Podajemy prawdziwe fragmenty z CV, które zapamiętała Ewa i które zrobiły na niej dobre wrażenie (tzn. życiorys został zapamiętany i kandydat został zaproszony na rozmowę):

Czytaj więcej