Co oznacza „pracodawca”?

Przed przyjęciem dyrektywy odbyły się posiedzenia z przedstawicielami Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Konfederacji Europejskiego Biznesu. Przeprowadzono również konsultacje z państwami członkowskimi w ramach Komitetu ds. Imigracji i Azylu, działającego przy Komisji. W przygotowaniu wniosku pomogły również seminaria i warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

„Pracodawca” oznacza każdą osobę, włączając osoby prawne, na rzecz i pod kierunkiem której obywatel państwa trzeciego wykonuje działalność za wynagrodzeniem.

Dlatego dyrektywa stwierdza, że w celu zagwarantowania lepszego przestrzegania zakazu można, a nawet należy zastosować kary kryminalne.

Dyrektywa przewiduje karanie pracodawców, a nie nielegalnie zatrudnionych obywateli państw trzecich. Kary obejmują obciążenia finansowe z tytułu każdego nielegalnie zatrudnionego imigranta oraz w określonych przypadkach nakaz zwrotu kosztów wydalenia. Pracodawca będzie zobowiązany wypłacić zaległe wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionemu oraz wszelkie należne podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym odpowiednie kary administracyjne.

Aby zapewnić bardziej skuteczne egzekwowanie przyjętych regulacji, należy ustanowić procedury umożliwiające obywatelom państw trzecich składanie skarg bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonych osób trzecich. Poza tym państwa członkowskie byłyby zobowiązane do podejmowania określonej liczby kontroli opierając się na ocenie ryzyka (artykuły 14 i 15).

Dyrektywa, w celu realizacji omówionych wyżej regulacji, zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej, aby każdego roku co najmniej 10% przedsiębiorstw mających siedzibę na ich terytorium było kontrolowanych pod kątem zatrudnienia obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zobowiązane będą co trzy lata przekazywać Komisji informację na temat wdrożenia dyrektywy, przedstawiającą między innymi liczbę i rezultaty kontroli oraz szczegółowe informacje na temat środków zastosowanych w stosunku do pracodawców zatrudniających nielegalnie obywateli państw trzecich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>