Dane statystyczne udostępnione przez Ministerstwo Finansów

Jak wynika z danych statystycznych, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, obejmujących wyniki kontroli podmiotów niezgłoszonych do opodatkowania, w latach 2004-2006 liczba przeprowadzonych w podanym wyżej zakresie kontroli zwiększyła się. O ile w 2004 r. było ich 1796, to w 2006 r. przeprowadzono je w 2047 podmiotach. W analogicznych latach nieprawidłowości związane z okresem rozliczeniowym, właściwym dla podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, wykrywane były coraz częściej. W 2004 r. dotyczyło to 757 podatników, w 2006 r. – już 864, zatem liczba stwierdzonych nieprawidłowości w odniesieniu do tej kategorii zwiększyła się o 14,1%. Jeszcze gorzej było w przypadku płatników. Błędy w okresach rozliczeniowych popełniło w 2006 r. prawie dwukrotnie więcej płatników aniżeli w 2004 r. (odpowiednio 133 i 75). Zmniejszeniu – i to istotnemu – uległa natomiast liczba wykrytych nieprawidłowości odnoszących się do podatku dochodowego CIT. Podobnie niewielkie znacznie dla finansów państwa mogą mieć uchybienia związane z naliczaniem zaliczek w podatkach dochodowych, zarówno wśród płatników, jak i podatników. W ramach przeprowadzonych kontroli wykrycie tego rodzaju niedociągnięć stanowiło ułamki procenta. Powyższe tendencje wskazują na występowanie istotnych niedociągnięć w przypadku przestrzegania przepisów prawnych, dotyczących pracowników. Może to zatem stanowić przesłankę do twierdzenia o poszerzającej się szarej strefie w gospodarce polskiej w odniesieniu do nierejestrowanego zatrudnienia. Jednocześnie należałoby podkreślić, że dość istotnie wzrosła liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie prawa (o 12,5%), przy w zasadzie stabilnej liczbie kontroli, ujawniających przestępstwa lub wykroczenia skarbowe (wzrost o 5,0%). Z punktu widzenia podmiotów gospodarczych jest to dość istotna tendencja, gdyż te ostatnie kontrole wywołują skutek w postaci wymierzenia grzywny przez sąd lub wymagają dobrowolnego poddania się odpowiedzialności również w postaci grzywny. Ich wysokość jest zróżnicowana, co określa ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Jak wynika z uzyskanych danych, systematycznie w badanych latach rosła wartość grzywien nakładanych przez sądy, natomiast na mniej więcej tym samym poziomie kształtowała się wartość kar, którym dobrowolnie poddawali się pracodawcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>