Kampanie informacyjno-edukacyjne

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują na konieczność prowadzenia kampanii informacyjnych lub działań edukacyjnych, zwiększających poziom wiedzy pracowników i pracodawców – zwłaszcza o wzajemnych uprawnieniach obu stron i o zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy nierejestrowanej.

Wszystkie przeprowadzone badania potwierdziły, że największe ryzyko związane z wykonywaniem pracy nierejestrowanej badani dostrzegają w związku z wypadkami w pracy. Przykładowo, zdaniem pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną, ankietowanych przez IPiSS i CBOS, wypadki w pracy stanowią dla nich zdecydowanie największe lub raczej wysokie zagrożenie (81,1%). Również wśród przedsiębiorców największe obawy dotyczące zatrudniania niereje- strowanego są związane ze skutkami wypadków przy pracy. Na takie wyniki badań wpływa z jednej strony przekonanie o niskiej skuteczności instytucji kontrolnych w zwalczaniu zjawiska pracy nierejestrowanej. z drugiej zaś świadomość trudności w ukryciu najcięższych wypadków' przy pracy i wysokich świadczeń, jakie dostają ofiary wypadków w pracy z ubezpieczenia społecznego.

Medialne kampanie informacyjne, których celem jest zwiększenie skłonności do pożądanych zachowań (czyli oferowania lub podejmowania pracy rejestrowanej oraz przejścia od pracy nierejestrowanej do pracy rejestrowanej) powinny się cechować prostym i wyrazistym przekazem i wywoływać silne emocje. Dlatego w przypadku pracodawców i pracowników szarej sfery zdecydowanie największy efekt można uzyskać eksponując problematykę wypadków w pracy. Należy przeprowadzić kampanię, ukazującą ogromne ryzyko finansowe związane ze skutkami wypadków w pracy:

– dla pracodawców: konieczność wypłaty odszkodowania, dożywotniej renty, renty rodzinnej w przypadku wypadku śmiertelnego, sankcje z ZUS z tytułu zaległych składek i urzędu skarbowego z tytułu zaległych podatków oraz dodatkowo mandaty z urzędu skarbowego i i PIP,

– dla pracowników: pozostanie bez środków do życia (zasiłku chorobowego lub renty), jeśli w wyniku wypadku utraci się czasowo lub trwale zdolność do wykonywania pracy, pozostawienie rodziny bez renty w przypadku śmierci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>