Kontrola legalnośći zatrudnenia i służby za nią odpowiedzialne

W badanym okresie służby kontroli legalności zatrudnienia najczęściej wykrywały na terenie Polski przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy, Białorusi i Bułgarii (w 2006 r. udział ich w ogóle stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców wyniósł odpowiednio: 40,2%, 29,6% i 6,7%). Przy czym w przypadku obywateli Białorusi liczba wykrytych przypadków nielegalnego wykonywania pracy w Polsce w analizowanym okresie wzrosła z 13,2% do 29,6%, a więc aż o 16,4 pkt. proc. Najbardziej spadł udział wykrytych przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy (o 10,6 pkt. proc.) i Bułgarii (o 5,2 pkt. proc.).

W latach 2003-2006 obserwowano stały spadek liczby spraw skierowanych do sądów rejonowych na pracodawców powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę i cudzoziemców wykonujących pracę bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. W 2006 r. liczba tych spraw wyniosła odpowiednio: 130 i 161 i w porównaniu z 2003 zmniejszyła się o 56,1 pkt. proc. i 47,4 pkt. proc.

W badanym okresie najczęściej były kierowane do sądów rejonowych sprawy na pracodawców powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom nieposiada- jącym zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę w regionach: centralnym i północno- zachodnim (w 2006 r. udział ich wyniósł odpowiednio: 24.6% i 25.4%). Najrzadziej w ten sposób karani byli pracodawcy w regionie północnym (w 2006 r. odsetek ich wyniósł 6,2%).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku spraw wpływających do sądów rejonowych na cudzoziemców za wykonywanie pracy bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. W analizowanym okresie odnotowano największy odsetek tego rodzaju wniosków także w regionach: centralnym, południowym, północno-zachodnim (w 2006 r. było to odpowiednio: 62,7%, 13,0% i 9,3%). Najrzadziej kierowane były do sądów rejonowych sprawy na cudzoziemców, którzy wykonywali nielegalnie pracę w regionie południowo-zachodnim (odsetek ich w 2006 r. wyniósł zaledwie 2,5%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>