Podstawowe zadania KIR

Do podstawowych zadań KIR należy dokonywanie rozrą-, chunków międzybankowych przez organizowanie wymiany dokumentów rg|Jiczęni. j lf – » %.> y

Organizacja KIR jest dwuszczeblowa i obejmuje regionalne izby rozliczeniowe oraz centralę. Izby regionalne przyjmują dokumenty rozliczeniowe z oddziałów operacyjnych banków uczestników KIR i dostarczają do właściwych adresatów, czyli oddziałów operacyjnych różnych banków. Równocześnie z przyjęciem dokumentów następuje rejestracja wzajemnych wierzytelności. Komputerowy zapis izba regionalna przesyła do centrali KIR, gdzie następuje końcowy rozrachunek. Polega on na sumowaniu wzajemnych wierzytelności całych banków i dokonaniu kompensaty (potrącenia wzajemnych zobowiązań i należności). W wyniku kompensaty powstają salda reprezentujące nadwyżkę należności lub zobowiązań każdego banku uczestniczącego w rozliczeniach. O wyniku kompensaty centrala KIR powiadamia centrale poszczególnych banków i wydaje NBP zlecenia dokonania odpowiednich księgowań na ich rachunkach bieżących.

Dokumenty, składane w punktach odbioru przesyłek przez oddziały operacyjne, muszą być zapakowane zgodnie z regulaminem, aby zapobiec ewentualnym pomyłkom w dostarczaniu ich właściwym adresatom. KIR organizuje transport dokumentów rozliczeniowych i odpowiada za zawinione przez izbę opóźnienia i błędy w wymianie dokumentów rozliczeniowych i realizacji innych czynności w ramach rozrachunków międzybankowych. Izba odpowiada za prawidłową rejestrację wierzytelności uczestników, które wynikają z dokumentów rozliczeniowych oraz za prawidłowe kompensowanie wierzytelności, które zarejestrowano w danym dniu. Ma ona obowiązek terminowego przedstawiania bankom wstępnych i ostatecznych rezultatów tej kompensaty oraz kierowania do NBP zleceń obciążenia i uznania wynikami kompensaty rachunków bieżących jej uczestników w NBP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>