Rachunek depozytu papierów wartościowych

Na rachunku depozytu papierów wartościowych ewidencjonuje się posiadane przez klienta papiery wartościowe. Rachunek służy także do ewidencjonowania transakcji związanych z obrotem papierami wartościowymi. Dla omawianego rachunku bank równolegle prowadzi rachunek depozytu pieniężnego, służący gromadzeniu środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie obrotu papierami wartościowymi. Rachunek ten jest otwierany równocześnie z rachunkiem depozytu papierów wartościowych, a zapisów dokonuje się przy wniesieniu wpłaty lub dywidendy, lub zasileniu rachunku środkami pochodzącymi ze sprzedaży przez bank papierów wartościowych klienta. Z tego rachunku dokonuje się wypłat na zakup papierów wartościowych, pokrywa prowizje maklerskie oraz różne koszty i opłaty. Klient otrzymuje wyciągi informujące go o stanie rachunku po przeprowadzeniu transakcji lub innej operacji. Bank przestrzega tajemnicy zleceń oraz obrotów i stanów rachunku na ogólnie obowiązujących zasadach tajemnicy bankowej.

Klient kieruje do biura maklerskiego dyspozycje zakupu lub sprzedaży na giełdzie określonych papierów wartościowych. Jeżeli przedmiotem transakcji jest kupno, to cena jaką wyznacza klient (tzw. limit ceny) jest ceną maksymalną jaką może zapłacić makler za dany rodzaj papierów wartościowych zlecenie może być oczywiście zrealizowane po cenie niższej od proponowanej. Natomiast w transakcji sprzedaży cena zaproponowana przez klienta jest ceną minimalną po jakiej jest on gotów sprzedać na giełdzie posiadane papiery wartościowe. Na giełdzie, która przyjmuje oferty kupna i sprzedaży na daną sesję, kształtuje się kurs wynikający z konfrontacji wszystkich zleceń kupna i sprzedaży na akcje poszczególnych spółek. Jest to cena zapewniająca największy możliwy obrót danym papierem wartościowym. W marcu 1993 r. było zarejestrowanych ponad 80 tysięcy takich rachunków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>