Obroty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartośćiowych

Wiele banków nabyło uprawnienia do świadczenia usług maklerskich osobom fizycznym i prawnym. Chcący skorzystać z pomocy banku klient zawiera z nim umowę o świadczenie usług maklerskich i prowadzenie rachunku papierów wartościowych. Bank zobowiązuje się do sprzedaży i zakupu papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek udzielającego zleceń klienta oraz do prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Część bankowych biur maklerskich dokonuje operacji bankowych także na własny rachunek. Czynności maklerskie mogą wykonywać także maklerzy nie będący bankami. Jedni i drudzy mają prawo przeprowadzać operacje giełdowe, a osoby fizyczne i prawne, chcące dokonać na giełdzie transakcji kupna-sprzedaży, muszą korzystać z pośrednictwa maklerów. Maklerzy dokonujący transakcji na cudzy rachunek nazywani są w praktyce brokerami, a przeprowadzający transakcje na własny rachunek -dealerami. Często zwłaszcza bankowe biura maklerskie wykonują obie czynności.

Do obrotów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych były dopuszczone w pierwszym kwartale 1993 r. akcje 17 przedsiębiorstw. Banki, w których wydzielone biura nabyły uprawnienia maklerskie, podjęły świadczenie usług maklerskich osobom fizycznym i prawnym. Klienci zawierają z bankiem umowę o świadczeniu usług maklerskich i prowadzenie rachunku papierów wartościowych. Bank zobowiązuje się do sprzedaży i zakupu papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek klienta udzielającego zleceń oraz do prowadzenia rachunku depozytu papierów wartościowych. Wynika to z przyjętej w Polsce metody posługiwania się akcjami. Nabywca akcji przeważnie nie posiada fizycznie tej akcji, lecz świadectwo depozytowe, będące dowodem jej nabycia. W przypadku akcji imiennych mogą to być dokumenty (blankiety) akcji, które właściciel może także złożyć do depozytu bankowego (skarbcowego). Rachunek depozytu papierów wartościowych jest formą ewidencji papierów wartościowych posiadanych przez klienta. Musi on posiadać odrębne rachunki dla nabytych akcji każdej określonej spółki23.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>