Rekomendacje Komisji Europejskiej

Praca nielegalna w poszczególnych krajach poszerzonej Unii Europejskiej ma różne źródła przyczyn. Różnią się one nawet w obrębie danego kraju. W konsekwencji, w walce z pracą nierejestrowaną powinny być używane różne podejścia w różnych krajach.

Polityka powinna być „żywa”, reagować na zmiany omawianego zjawiska. Polityka powinna zawierać różnorodne narzędzia i modele, które mogłyby zostać użyte w różnych sytuacjach i okolicznościach, które się pojawią. Taki zestaw narzędzi i możliwości polityki zostały przedstawione w badaniu Komisji Europejskiej z 2001 r. pt. Praca nielegalna w Europie. Kluczowym elementem w jakiejkolwiek polityce walki z pracą nielegalną powinno być wzmocnienie zaufania do rządu i instytucji rządowych. Kolejne dwa ważne środki, które niosą za sobą pozytywne zmiany postaw, to kampanie informacyjne przeciwko nielegalnej pracy w różnych krajach i kodeks etyczny do przyjęcia dla tych, którzy pracują w sektorze publicznym. Unia Europejska promuje rozwijanie podobnego kodeksu również w firmach prywatnych, przy jednoczesnych konsultacjach z partnerami społecznymi. Jeśli chodzi o wpływanie na postawy, kluczem jest informacja. Dlatego kampanie powinny być dostosowane do lokalnych, a nawet regionalnych okoliczności. Celem tych akcji byłoby podniesienie społecznego zaufania i zobowiązania wobec systemu finansowania dobrobytu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>