Skala i struktura nielegalnego zatrudnienia pracowników

W 2003 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli wykrytych zostało 7922 przypadków nielegalnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przy czym w 3530 przypadkach ewidentnie nie stwierdzono zawarcia umowy o pracę. Zjawisko to wystąpiło w 3913 podmiotach gospodarczych.

W 2004 r. liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia uległa – niewielkiemu wprawdzie – zmniejszeniu i wyniosła 7441. Zwiększyła się jednak liczba osób, które wykonywały pracę bez umowy (o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim) i wyniosła 4277 zatrudnionych. Zmniejszeniu uległa również liczba podmiotów zatrudniających nielegalnie pracowników (o 182 firmy).

W 2005 r. liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uległa zasadniczemu ograniczeniu, wyniosła bowiem ogółem 6420. Znaczne ograniczenie liczby osób zatrudnionych nielegalnie było prawdopodobnie efektem zmiany reguł statystycznych, określających status tych osób. Od tego bowiem roku w statystykach podawane są jedynie osoby zatrudnione bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy lub osoby niezgłoszone do ubezpieczenia społecznego. Zidentyfikowane w ten sposób przypadki nielegalnego zatrudnienia wystąpiły w 4972 podmiotach, czyli w znacznie większej liczbie w porównaniu z dwoma poprzednimi podokresami.

W 2006 r. w wyniku działań kontrolnych stwierdzono ogółem 7339 przypadków zatrudniania osób bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy lub osób niezgłoszonych przez pracodawców do ubezpieczenia społecznego. Była to liczba większa o około 14% od obserwowanej w roku poprzednim. Zjawisko to wystąpiło również w znacznie większej liczbie podmiotów, gdyż, jak wynika z danych statystycznych, było ich ponad 5 tys. Tak więc można wnioskować o dalszym, postępującym rozszerzaniu się zjawiska zatrudniania pracowników „na czarno” przez pracodawców w Polsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>