Służba Celna

Nowa ustawa o PIP znowelizowała przepisy ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej86 (DzU z 2004 r. nr 156, poz. 1641 z późn. zm.). Funkcjonariusze Służby Celnej mogą obecnie kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców nie tylko przez pracodawców lub przedsiębiorców, ale także w innych instytucjach i przez osoby fizyczne, które oficjalnie nikogo nie zatrudniają. Służba Celna87, w zakresie wykonywania kontroli, współdziała z organami administracji publicznej, szczególnie ze Strażą Graniczną, Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami kontroli skarbowej oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców (art. 6zt. ust. 1 znowelizowanej ustawy o służbie celnej. Przedstawicielom Urzędu Celnego wolno wykonywać czynności wstępne, polegające na ustaleniu nazwy jednostki podlegającej kontroli, okresu kontroli oraz faktu jej przeprowadzania w jednostce podlegającej kontroli przez inny organ kontrolny. Dzięki nowelizacji ustawy o służbie celnej mogą, bez wcześniejszego powiadamiania, skontrolować np. zatrudnianą pomoc domową lub robotników budowlanych ze Wschodu. W wybranych Izbach Cel-

– 85 Tadeusz Nycz, Kontrola legalności zatrudnienia, w http://prawo-pracy.pl/artykul-139.html, odwiedzony 03.08.2007.

– 86 Tekst ustawy na stronach sejmowych, http://ks.sejm.gov.pl/proc3/ustawy/1050_u.htm, odwiedzony 05.08.2007.

– 87 Ministerstwo Finansów, Służba Celna, zadania i funkcje, http://mf.gov.pI/index.php?const= 2&dzial=503&wysw=2&sub=sub2, odwiedzony 05.08.2007. nych powołano specjalne jednostki organizacyjne do identyfikacji pracy „na czarno” – referaty (lub wieloosobowe stanowiska pracy) ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia.

Wśród wymienionych w ustawach (o PIP i o Służbie Celnej) instytucji współpracujących szczególna rola w zakresie kontroli legalności pracy wykonywanej przez cudzoziemców przypada Straży Granicznej8 . Wiąże się to w pierwszym rzędzie z uprawnieniami tej instytucji89 w zakresie zobowiązania cudzoziemców (w tym przypadku – przyłapanych na pracy „na czarno”) do opuszczenia terytorium Polski. Podstawą działań kontrolnych Straży Granicznej jest ustawa

– 0 cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. (z późniejszymi zmianami), w szczególności zaś rozdział 8 o wydalaniu cudzoziemców, który zobowiązuje ich do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 88. cudzoziemiec otrzymuje decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonywał pracę niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął działalność gospodarczą niezgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>