Wykonywanie pracy nielegalnej przez cudzoziemców część 2

Jest to niewątpliwie wynikiem uszczelnienia przepisów' prawnych, dotyczących możliwości podejmowania pracy przez obywateli innych państw. Może to być jednak również konsekwencją braku skutecznej kontroli legalności zatrudnienia, która prowadzona jest w sposób bardzo wyrywkowy i nie obejmuje całości zjawiska. Wskazywały na to analizy, dotyczące roli i skali prowadzonych działań kontrolnych przez różne instytucje, w których kompetencjach zawarte są odpowiednie przepisy umożliwiające tego typu postępowanie.

Najczęściej w analizowanym okresie z powodu nielegalnego wykonywania pracy z terytorium Polski wydalani byli obywatele Ukrainy, Bułgarii, Armenii, Wietnamu i Rumunii. Również wśród nich w latach 2004-2006 obserwowano stały spadek liczby osób wydalanych z powodu nielegalnego zatrudnienia. Wysokie koszty pracy oraz niski poziom wynagrodzeń w Polsce w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE powodują, że zatrudnienie, nawet w szarej strefie, w naszym kraju staje się nieatrakcyjne. W latach 2003-2006 największy spadek liczby wydalonych z terytorium Polski za wykonywanie pracy nielegalnej odnotowano w przypadku obywateli Ukrainy, Bułgarii, Armenii i Białorusi. Liczba ich spadła odpowiednio o 61,5%, 48,5%, 50,9% i 56,3%.

Na spadek liczby cudzoziemców wydalonych z Polski z powodu nielegalnego wykonywania pracy nie ma wielkiego wpływu jej rodzaj. Jednak w badanym okresie obserwowano największy spadek liczby wydalonych z Polski cudzoziemców, którzy zajmowali się nielegalnym handlem na bazarach. Liczba takich osób w 2006 r. w porównaniu z rokiem 2003 spadla o 58,2%, czyli o 96 osób. W analizowanym okresie odnotowano również znaczny spadek liczby wydalonych z Polski cudzoziemców za nielegalne wykonywanie prac budowlanych i remontowych oraz osób zatrudnianych w rolnictwie. Liczba takich osób w 2006 r. spadła odpowiednio o 62,9% i 75%. Jest to zapewne wynikiem mniejszego zainteresowania wśród cudzoziemców wykonywaniem pracy w Polsce. Niski poziom płac, skomplikowane procedury uzyskiwania pozwolenia na pracę i związane z tym koszty zniechęcają nie tylko pracodawców do legalnego zatrudniania obcokrajowców, ale również cudzoziemców do jej podejmowania w Polsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>