Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kontrola Skarbowa

W gronie instytucji współpracujących z PIP i Służbą Celną w zakresie zwalczania zjawiska pracy „na czarno” wymienić trzeba też ZUS. Przede wszystkim kontroluje on wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym opłacania składek (na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych tekst jednolity: DzU z 2007 r., nr 11, poz. 74)90.W szczególności kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych może obejmować prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania

– 1 opłacania składek (art. 86 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Z racji częstego występowania zjawiska wypłacania części wynagrodzenia pracowniczego bez ewidencjonowania badana przez ZUS sprawa należytego opłacania składek (od pełnej wysokości wynagrodzenia) wydaje się istotnym elementem zwalczania pracy „na czarno”.

Kontrola legalności podejmowania działalności gospodarczej to obszar aktywności Kontroli Skarbowej. Jednostkami organizacyjnymi tej instytucji91 są urzędy kontroli skarbowej (i urząd obsługujący ministra właściwego do spraw

– 88 Informacje na stronie MF, http://www.rnf.gov.pl/dokument.php7constid &dzial=530&id=49078 &PoralMF=d490fld2ba0403a01c59cfbd20836f79, odwiedzony 02.08.2007.

– 89 Tekst ustawy na stronach SG, http://www.strazgraniczna.pl/akty_prawne, odwiedzony 07.08.2007.

– 90 http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/0095.htm, odwiedzony 10.08.2007.

– 91 Biuletyn Informacji Publicznej, Organy kontroli skarbowej, http://www.mf.gov.pl/dokument. php?const=6&dzial=803&id=78530, odwiedzony 10.08.2007.

– 256 finansów publicznych). Zgodnie z ustawą o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r.92, głównym celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Kontrola skarbowa obejmuje m,in. ujawnianie i inspekcję niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. Przykładem obszaru działalności tych organów może być uwzględnianie w podstawowym zakresie kontroli podatkowej na 2007 r.93 zagadnienia kontroli podatników zatrudniających pracowników bez zgłoszenia w zakresie usług budowlanych. Przyczyną zainteresowania jest nienaliczanie i nieodprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobom zatrudnionym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>