Transakcje zawarte na giełdzie

Transakcje zawarte na giełdzie są obecnie rozliczane w okresie do 5 dni. Sprzedający otrzymuje w tym czasie pieniądze (przelew), a na rachunku depozytu papierów wartościowych kupującego są księgowane nabyte walory. Gdy bankowe biuro maklerskie dokonuje operacji na własny rachunek, jego księgowość rejestruje odrębnie kupowane papiery wartościowe, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Ma to na celu dokładne rozdzielenie określonych walorów kupowanych dla klientów od nabywanych w ramach własnej działalności inwestycyjnej. Podobnie rejestruje się koszty i dochody z działalności dealerskiej, aby móc je oddzielić od operacji brokerskich prowadzonych na rachunek poszczególnych klientów.

System ewidencji prowadzony w bankowym biurze maklerskim powinien zapewnić dokładną obsługę operacji papierami wartościowymi. Prowadzony tam dziennik operacji zawiera wszystkie zapisy na poszczególnych kontach z podaniem ich źródła. W księdze głównej operacji występuje taka liczba kont syntetycznych (zbiorczych) jaka jest niezbędna dla ujęcia wszystkich operacji. W bilansie bieżącym zestawia się codziennie stany wszystkich kont, co pozwala je porównać z sumą stanów indywidualnych kont klientów. Dla każdego klienta bankowe biuro maklerskie prowadzi konto analityczne, a suma wszystkich sald kont analitycznych musi być zgodna z saldem konta syntetycznego księgi głównej. Bank prowadzący biuro maklerskie ponosi odpowiedzialność za powierzone mu papiery wartościowe i środki pieniężne. Natomiast ryzyko ekonomiczne, wynikające z treści wykonywanych operacji zakupu i sprzedaży papierów wartościowych, obciąża klienta. Klienci korzystają często z poradnictwa biur maklerskich, dotyczącego wyboru konkretnych papierów wartościowych i ustalania ich cen.

Do wykonywania czynności maklerskich i doradczych biuro maklerskie ma obowiązek zatrudnić co najmniej trzy osoby, mające uprawnienia wymagane przez Komisję Papierów Wartościowych. Osoby te nie mogą wykonywać żadnych innych czynności bankowych. Także w lokalach i na urządzeniach wydzielonych dla biura maklerskiego nie mogą być wykonywane inne czynności bankowe.

O znaczeniu rozpoczynającej działalność warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych świadczy wartość akcji notowanych spółek (tzw. kapitalizacja giełdy), wynosząca na początku 1993 r. 3,5 bln zł w 1992 roku sprzedano 11 min akcji o łącznej wartości 2,3 bln zł. Wskaźnikiem obrazującym koniunkturę giełdową jest Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)24. Wzrost aktywności giełdy i operacji giełdowych jest w dużym stopniu uzależniony od postępu procesów prywatyzacji, a następnie od wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji nowo powstałych spółek. Niezależnie od akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego, na rynku pozagiełdowym znajdowało się kilkaset różnych rodzajów akcji i obligacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>