Uelastycznienie stosunków pracy

Zmiana sytuacji na polskim rynku pracy powoduje, że coraz częściej to nie pracodawca, lecz pracownik stawia warunki. Jest to najlepszy moment do wprowadzenia zmian systemowych, uelastyczniających stosunki pracy i zmniejszających ryzyko finansowe pracodawców. Gdyby takie zmiany nie były możliwe (np. z powodów społecznych lub politycznych), to należy przynajmniej dać obu stronom stosunku pracy możliwość zawarcia w umowie o pracę klauzuli opt out, a więc umożliwić wyłączenie, na zasadzie pełnej dobrowolności, stosowania pomiędzy stronami umowy o pracę określonych przepisów Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (np. rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Katalog dopuszczalnych wyłączeń powinien być precyzyjnie określony, oczywiście nie może naruszać postanowień podstawowych norm prawa pracy, unijnych dyrektyw i przepisów konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wprowadzając nowe rozwiązania prawne trzeba mieć świadomość obecnego brzmienia art. 18 Kodeksu pracy (wraz z bogatym orzecznictwem), który dopuszcza odstępstwa od przepisów kodeksowych tylko w sytuacji, gdy są one korzystniejsze dla pracownika. Ze względu na społeczną wrażliwość tej propozycji najwłaściwsze jest jej negocjowanie w ramach Komisji Trójstronnej jako części większego pakietu, mającego na celu ograniczenie zjawiska pracy nierejestrowanej. W szczególności należy rozważyć umieszczenie w takim katalogu następujących regulacji:

– wprowadzenie możliwości wypowiadania umów o pracę, zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy (art. 33 KP),

– zmiana zasad wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony, np. poprzez wprowadzenie innych, krótszych okresów wypowiedzenia (art. 36 §1 KP) lub zmniejszenie kwoty odprawy przysługującej pracownikowi (art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników),

– precyzyjne określenie innych, niż są obecnie wymienione, przyczyn skróconego okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 KP),

– rezygnacja z pewnych procedur w sytuacji, gdy pracodawca zamierza zwolnić danego pracownika (np. konsultacje ze związkami zawodowymi),

– wprowadzenie innych, mniej kosztownych dla pracodawcy zasad finansowania nadgodzin oraz pracy w niedziele i święta,

-poszerzenie katalogu przyczyn rozwiązywania umów o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia (art. 55 KP).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>