Category Biznesowo

Wzmocnienie systemu kontroli – dalszy opis

Podczas badań jakościowych okazało się, że częstą praktyką pracodawców polskich jest zawieranie z pracownikami umów „bez daty”. Są one dokumentem, który stanowi swoistą polisę – może być użyty podczas kontroli legalności zatrudnienia lub też w sytuacji, gdy nierejestrowany pracownik ulegnie ciężkiemu wypadkowi. W takiej sytuacji podpisane wraz z umową (także in blanco) druki ZUS są wykorzystywane, po wpisaniu aktualnej daty, do zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego z zachowaniem terminu wspomnianych 7 dni.

Czytaj więcej

Wzmocnienie systemu kontroli

Zgodnie z przepisami Kodeksu zawarcie umowy o pracę musi nastąpić najpóźniej w dniu, w którym został nawiązany stosunek pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik może być dopuszczony do wykonywania pracy po zawarciu z pracodawcą umowy o pracę. Później pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego (ZUS), w terminie 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy. Ponadto, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości danych wprowadzanych do systemu informatycznego ZUS i możliwość dokonania natychmiastowej korekty, zgłoszenia te są przyjmowane wyłącznie w formie papierowej. Odmienne przepisy obowiązują w wielu krajach europejskich, które uznały, że pozostawienie pracodawcom pewnego okresu, w którym pracownik może świadczyć pracę, pomimo że nie został zgłoszony czy zarejestrowany w żadnej instytucji publicznej, to bardzo istotny czynnik sprzyjający zatrudnianiu nierejestrowanemu. Przykładowo: w Belgii od 1998 r. każdy pracownik musi mieć na swoim stanowisku pracy kartę ubezpieczenia społecznego, co w praktyce umożliwia inspektorowi przeprowadzającemu kontrolę natychmiastowe sprawdzenie legalności zatrudnienia tego pracownika, we Włoszech nowy pracownik musi być zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w ciągu 24 godzin od podpisania umowy o pracę, w Austrii w kwietniu 2007 r. partnerzy społeczni uzgodnili skrócenie obowiązującego siedmiodniowego okresu czasu przeznaczonego na zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego, akceptując nową zasadę – najpóźniej w dniu podjęcia pracy.

Czytaj więcej

Zasada pierwsza – rozeznanie przed powrotem

Jeśli możesz, dostosuj czas powrotu z urlopu do potrzeb kadrowych dotychczasowego pracodawcy: odwiedź go przed powrotem do pracy. Porozmawiaj z szefem i współpracownikami. Dowiedz się, co się w firmie dzieje i jakie są twoje szanse na podjęcie pracy. A jeśli będą chcieli cię zwolnić, już pierwszego dnia po powrocie zgłoś chęć wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, a następnie urlopu wychowawczego. Zanim to zrobisz, porozmawiaj jednak ze znajomymi w firmie. A jeżeli twojego ostatniego stanowiska pracy już nie ma, dowiedz się, czy w innych działach będą potrzebni pracownicy. Wspomnij o tym, że dzieckiem będzie zajmować się np. babcia. Niech z twoich opowieści znajomi w pracy wyciągną wniosek, że dobrze zorganizowałaś swoje życie rodzinne. Pamiętaj, że dobra opinia w twoim obecnym miejscu pracy daje ci przewagę nad kandydatami z zewnątrz. Ludzie w twojej firmie znają cię, wiedzą, na co cię stać. Pamiętaj: łatwiej jest zatrzymać stanowisko u dotychczasowego pracodawcy niż szukać nowego.

Czytaj więcej

Zasada trzecia – masz prawo

Zawsze, gdy obawiasz się wypowiedzenia po powrocie do pracy, asertywnie skorzystaj z przysługujących ci praw. W dalszym ciągu obowiązuje przepis, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego możesz wziąć urlop wychowawczy (matka lub ojciec), który trwa do 3 lat i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Osoba na urlopie wychowawczym jest chroniona przed zwolnieniem (wyjątki to likwidacja firmy i zwolnienia grupowe). Jeżeli obawiasz się wypowiedzenia, złóż wniosek o urlop już pierwszego dnia po powrocie – wtedy jeszcze jesteś chroniona, Już drugiego dnia po twoim powrocie do pracy pracodawca może zgodnie z prawem wręczyć ci wypowiedzenie. Nowe przepisy rozszerzyły jednak twoje prawo do powrotu i ochrony przed zwolnieniem z pracy. W myśl art. 186 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, który zdecyduje się na wniosek

Czytaj więcej

Zawsze popieraj swoje wypowiedzi konkretami część 2

Być może właśnie przed tobą siedzi twój przyszły szef. Pozwól, aby druga strona poznała twoje emocje. Mów o nich zamiast je okazywać, bo okazywanie emocji może zostać uznane za nieprofesjonalne. Natomiast mówienie o emocjach jest zawsze dobrze przyjmowane:

Czytaj więcej

Zawsze popieraj swoje wypowiedzi konkretami

A oto przykład wiarygodnej wypowiedzi skonstruowanej zgodnie z podanymi zasadami. Wypowiedź ma przekonać, że kandydat sprawnie osiąga wytyczone cele:

Czytaj więcej

Zdobycie pracy

Jeśli wreszcie zdobyłeś pracę, to przyjmij nasze gratulacje. I bierz się powoli do… szukania nowych możliwości. Masz już etat, staraj się jak możesz najlepiej, ale pamiętaj: pracy trzeba szukać wtedy, kiedy się ją ma. Nie czekaj, aż cię zwolnią, ale dyskretnie rozglądaj się na rynku. Jeden z kolegów Pawła, gdy pracował w międzynarodowym koncernie, wprost nie mógł opędzić się od ofert pracy: z reguły byty dwie, trzy miesięcznie. Gdy powinęła mu się noga i pracę stracił, oferty przestały napływać jak nożem uciął, choć przecież wtedy potrzebował ich najbardziej. „Wypadł z obiegu” i nawet w firmach, które oferowały mu stanowisko jeszcze parę miesięcy wcześniej, nikt nie chciał z nim rozmawiać.

Czytaj więcej

Zmiana systemu

Jeżeli cechy systemu społeczno-ekonomicznego same zapoczątkują powstawanie pracy nielegalnej, powinno się rozważyć zmianę systemu lub jego części. Strategia ta jest najbardziej odpowiednia wtedy, gdy szara strefa spowodowana jest, na przykład, przez nieelastyczny rynek pracy, sztywne ustawodawstwo lub wysokie koszty pracy.

Czytaj więcej

Metody pozyskiwania pracy – kontynuacja

Jaka jest alternatywa? Uruchom wyobraźnię! Masz być zdrowy, uśmiechnięty, z mnóstwem życzliwych osób wokół. Chodzi o to, żebyś pracował z chęcią i pewnością siebie, miał satysfakcję i możliwość wyboru, bo zasoby finansowe i każde inne pozwolą ci na życie z godnością. Żebyś miał pewność, że zawsze sobie poradzisz, bez strachu i lęku, niezależny od wszechobecnego prania mózgu, jeżeli jeszcze tego nie osiągnąłeś, to znaczy, że jeszcze czegoś nie wiesz, nie umiesz. Twoim celem powinno stać się zdobycie takich umiejętności, abyś się rozwijał i miał… alternatywne źródła dochodu, Wtedy brak zdecydowania pracodawców nie będzie cię już drażnił, tylko rozśmieszał. Bo to pracodawca czy rekrutujący będzie musiał kupić sobie podobną do tej książkę, jak pozyskać takiego kandydata jak ty. To pracodawca czy rekruter będzie starał się podczas rozmowy kwalifikacyjnej zbudować z tobą doskonałą relację, przedstawić ofertę pracy, która może wydać ci się interesująca, i myśleć o tym, co zrobić, abyś zechciał u niego pracować. Ale to ty wtedy będziesz stawiał warunki. Jeśli tego nie doświadczasz, to pragniemy cię zapewnić, że pomimo bezrobocia, kryzysu, ciągłej zmiany – istnieją kandydaci, o których rekruterzy walczą, a pracodawcy są skłonni zapłacić duże pieniądze, aby ich pozyskać. Dlaczego nie miałbyś się stać jednym z nich?

Czytaj więcej

Metodologiczna specyfika badań

System of National Accounts po 1993 r. nakazał uwzględnianie w rachunkach produktu narodowego produkcji i usług wytwarzanych w szarej strefie. Niestety, nie dał narzędzi jednakowych dla wszystkich krajów do liczenia tej działalności. Badacze zmuszeni zostali do indywidualnego szukania wiarygodnych metod, a w konsekwencji do szukania powiązań i współzależności sektora nieformalnego z oficjalnym. Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja – po pierwsze – metod wykorzystywanych do analizy i pomiaru pracy nierejestrowanej – po drugie – trudności, jakie napotykają badacze przy wykorzystywaniu danej metody i – po trzecie – sposobów, za pomocą których sobie z nimi radzą.

Czytaj więcej

Maksymalna efektywność działalnośći kontrolnej

W tej sytuacji, także aby zapewnić maksymalną efektywność działalności kontrolnej władz publicznych w zakresie pracy nierejestrowanej, należy zbudować centralny system monitorowania nielegalnego zatrudnienia, obejmujący m.in. rejestrację wszystkich przypadków stwierdzonych nieprawidłowości u poszczególnych pracodawców, pozwalający na analizę branżową, terytorialną i strukturalną zjawiska, dający służbom kontrolnym bieżący dostąp do informacji o rzetelności poszczególnych przedsiębiorców, umożliwiający szybkie ustalenie liczby kontroli przeprowadzonych w określonym czasie lub u określonych grup pracodawców. Rejestr przedsiębiorców, u których stwierdzono w ostatnich dwóch latach przypadki nie- rejestrowanego zatrudniania, powinien być jawny i publicznie dostępny. Dostęp do takiego systemu i współudział w jego tworzeniu powinny mieć wszystkie instytucje zajmujące się bezpośrednią działalnością kontrolną u pracodawców. Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga czasu, potrzebnego m.in. do ujednolicenia metodologii prezentacji danych pozyskiwanych przez różne instytucje. System ten powinien także objąć blok informacyjny, pomocny w pracy wszystkich pracowników służb kontroli, zawierający m.in. opisy najciekawszych wykrytych przypadków omijania istniejących przepisów, stosowane interpretacje przepisów praca i orzecznictwo sądowe mające wpływ na zjawisko pracy nierejestrowanej. Koordynacją działań w tym zakresie powinna zająć się jedna instytucja publiczna (w toku szczegółowych prac koncepcyjnych należy dokonać wyboru pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i Państwową Inspekcją Pracy).

Czytaj więcej

Kampanie informacyjno-edukacyjne część 2

To duże ryzyko finansowe powinno zostać ukazane w kontekście korzystnych zabezpieczeń, istniejących w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych (wypadkowych), który zapewnia ofiarom wypadków w pracy zasiłek chorobowy równy 100% wynagrodzenia, jednorazowe odszkodowania, a w przypadku utraty zdolności do pracy także rentę na korzystniejszych warunkach finansowych niż tzw. renta z ogólnego stanu zdrowia. Także renta rodzinna, przysługująca rodzinie śmiertelnej ofiary wypadku w pracy, jest wyższa niż „zwykła” renta rodzinna.

Czytaj więcej