Najlepsze biuro księgowe z Poznania to gwarancja oszczędności

Niewiele osób o tym wie, ale tak naprawdę w systemie podatkowym istnieje bardzo wiele ulg, z których można korzystać. Dzięki temu możliwe jest naprawdę mocne obniżenie realnej stawki podatkowej i możliwe jest rozliczanie się w naprawdę korzystny dla każdej osoby sposób. Należy jedynie postawić na odpowiednie biuro księgowe Poznań i na korzystanie z licznych ulg. Dzięki takiemu podejściu uda się zaoszczędzić naprawdę wiele i samo rozliczanie się nie będzie bardzo nieprzyjemne. Część podatków będzie bowiem wracała

Czytaj więcej

Rynek ubezpieczeniowy i usługi, które oferuje broker ubezpieczeniowy

Na rynku ubezpieczeniowym można korzystać z bardzo różnych typów ubezpieczeń. Jednocześnie korzystać można zarówno z ubezpieczeń na ogólnych warunkach a także z ubezpieczeń na specjalnych warunkach. W wybraniu właściwego ubezpieczenia jest w stanie pomóc broker ubezpieczeniowy. Skorzystanie z usług brokerów ubezpieczeniowych bywa wskazane w przypadku negocjowania indywidualnych warunków, na których ma być pozyskane ubezpieczenie. Szczególnie przy nietypowych warunkach ubezpieczenia,

Czytaj więcej

Zatrudnienie w szerej strefie a Bouev

Bouev (2002) założył, że decyzja o zatrudnieniu w szarej strefie to wynik interakcji pracowników i pracodawców na rynku pracy. Rozwinął tezę o dwóch rodzajach regulacji, które wpływają na wielkość zatrudnienia nierejestrowanego:

Czytaj więcej

Co oznacza „pracodawca”?

Przed przyjęciem dyrektywy odbyły się posiedzenia z przedstawicielami Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Konfederacji Europejskiego Biznesu. Przeprowadzono również konsultacje z państwami członkowskimi w ramach Komitetu ds. Imigracji i Azylu, działającego przy Komisji. W przygotowaniu wniosku pomogły również seminaria i warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kontrola Skarbowa

W gronie instytucji współpracujących z PIP i Służbą Celną w zakresie zwalczania zjawiska pracy „na czarno” wymienić trzeba też ZUS. Przede wszystkim kontroluje on wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym opłacania składek (na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych tekst jednolity: DzU z 2007 r., nr 11, poz. 74)90.W szczególności kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych może obejmować prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania

Czytaj więcej

Dyrektywa PArlamentu Eurpejskiego i Rady

Rozwiązanie takie będzie z jednej strony mało kłopotliwe dla rzetelnych pracodawców, z których więksi i tak przekazują dane do ZUS w postaci elektronicznej, a dla mniejszych możliwość wysłania SMS-a także nie będzie kłopotliwa. Jest ono natomiast absolutnie niezbędnym warunkiem do zapewnienia skuteczności kontroli legalności zatrudnienia oraz wyeliminowania opisanego powyżej mechanizmu przenoszenia na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansowych konsekwencji wypadków w pracy pracowników nierejestrowanych

Czytaj więcej

Wykonywanie pracy nielegalnej przez cudzoziemców

Liczba cudzoziemców wjeżdżających do Polski w latach 2003-2006 wykazywała tendencję wzrostową. W tym okresie wzrosła o 31 847 375 osób95, a więc

Czytaj więcej

Praca nierejestrowana w cyklu rozwoju zawodowego pracownika

Początkiem aktywności zawodowej może być podjęcie pracy rejestrowanej, bezskuteczne poszukiwanie zatrudnienia (stan bezrobocia) albo podjęcie pracy nierejestrowanej. Decyzja o podjęciu pracy nierejestrowanej, dorywczej bądź stałej, jest efektem działania wielu czynników zewnętrznych oraz indywidualnych preferencji osób.

Czytaj więcej

Reformy instytucjonalne

Konieczne jest jednak także dokonanie reform instytucjonalnych, wzmacniających skuteczność działań władz publicznych na rzecz rynku pracy. W tym celu należy:

Czytaj więcej

Norma określająca liczbę koniecznych kontroli

Wykonanie normy, określającej liczbę koniecznych kontroli, jaką w perspektywie kilku lat narzuci krajom członkowskim dyrektywa unijna, nawet jeśli będzie to mniej niż 10% przedsiębiorców w skali roku, nie jest możliwe siłami Państwowej Inspekcji Pracy w obecnych rozmiarach. Nie ma też oczywiście potrzeby znaczącego zwiększania liczby etatów w PIP. Aby osiągnąć powyższy cel należy:

Czytaj więcej

Poziom rozwoju gospodarczego

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że zakres szarej strefy jest znacznie większy w krajach słabiej gospodarczo rozwiniętych w porównaniu z krajami OECD lub UE. Czy jednak w ramach samej UE (27) można potwierdzić tezę, że wielkość zatrudnienia nie rejestrowanego jest funkcją poziomu rozwoju gospodarczego, mierzonego PKB na mieszkańca? Postanowiono zbadać tę prawidłowość w krajach Unii Europejskiej, wysoko i średnio rozwiniętych. Podzielono kraje UE na dwie grupy: kraje o najniższym PKB na mieszkańca (A) i kraje o najwyższym PKB na mieszkańca (B) i zbadano udział szarej strefy w obu grupach krajów. Wyniki tej analizy ilustruje tabela 2.10.

Czytaj więcej

Faktoring – ciąg dalszy

Umowa faktoringu zawierana pomiędzy zleceniodawcą (przedsiębiorstwem) a faktorem (bankiem) reguluje wzajemne prawa i obowiązki. Jest ona zawierana zazwyczaj na dłuższy okres, nawet kilkuletni, a może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez obie strony. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się zgłaszać bankowi wszystkie swoje należności z tytułu dostaw i usług oraz opatrywać wystawiane faktury klauzulą cesji tych należności na rzecz banku. W umowie ustala się zasady i relacje wypłacanych przez bank kwot pieniężnych w stosunku do nominalnej wartości wierzytelności przedsiębiorstwa, przejmowanych przez ten bank (zazwyczaj 80% -90%) ustala się wysokość prowizji, a także inne zobowiązania faktora (np. w zakresie prowadzenia księgowości). Umowy mogą określać węższy zakres obowiązków banku w pełnieniu wymienionych wyżej funkcji. Na przykład nie zobowiązują banku do realizowania wszystkich trzech funkcji. Szczegółowe postanowienia umów przystosowują treść świadczonych usług faktoringu do konkretnych potrzeb zleceniodawców.

Czytaj więcej